Karácsony Benő

életrajz | művei | róla írták | szakértőnk

Líra. Novellák. Válogatta és az előszót írta Géczi A. János. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1990.Viloja
Novella a tatáról
Nyári délután a régi Fehérvárt.
Harcsai
Napló. Beiratkozunk
Napló. A vasabroncs
Rövid történet egy fiúról
Vadalany és egyebek
Dinnyebefőtt
Elszívják a szivaromat
Pillanatnyi segély
A fiam munkában
Tempo andante
Demeterke
Jánoska
Attila
Beatrisz
Könnyed nyári idill
Szilvák
Csendes történet
Tücsök és hangya
Ecce Gölöncsér!
Galambok
Líra
Egy nyakleves margójára
Ember a csillagok alatt

 

 

A HELYTÁLLÁS ÖSVÉNYEIN

 

Ha a Karácsony-regények ismeretében valamiféle tragikus-bohókás "bemondásgyűjteményre" számítva veszi kezébe az olvasó ezt a kötetet, igencsak csalódhat. Az itt közreadott novellafüzér sokkal több ennél. Hogy mégis két évtizedig kellett várni kiadására, miközben a regényei több kiadást is megértek, azt nem a novellák színvonalával, hanem a szűkebb pátriánk irodalmát mindig is lázban tartó regényéhséggel lehetne magyarázni.

Arra a széles körben elterjedt úzusra gondolok, mely a rövidprózában már valamit felmutató szerzőtől nyomban a regényt kéri, azt nyomozza minden terjedelmesebb írásban. Ezen morfondírozva és persze a jelenséget önkényesen sarkítva is kissé, akár azt is állíthatnám, hogy prózairodalmunk szép számú megírandó regényből és megannyi potenciális regényíróból áll. És ha majd minden regény megírattatik — folytatnám most már az ötlet kedvéért is —, biztosan kerül majd irodalomkritikus, aki a terjengős írásokban éppenséggel a tömör, feszes, ötletes, egyszóval remek novellák után fog kutatni, és majd sajgó nosztalgiával fedezi fel, hogy a sok regényíró között akad bizony néhány ígéretes novellista is.

Személy szerint ilyen novellaírónak tartom Karácsony Benőt. Teszem pedig a fent jelzett nosztalgiával. No nem is azért, mintha regényei (Napos oldal, A megnyugvás ösvényein, Pjotruska) nem ütnék meg — irodalmunkban legalábbis — az akármikori újrakiadhatóság irigyelt mércéjét. Sőt, távol áll tőlem az is, hogy a korabeli bírálatokra kacsingatva fanyalogjak Miss Mabel lógó harisnyája, Nofrete tüneményes alakja, Csermely bolhaszínű felöltője láttán. Az efféle kirohanásokkal pedig "a legjobb humanizmus ellen vet, amikor olyan életvitelt romantizál, amely mellett a világ beleszikkadhat gondjaiba ráncaiba, csak valaki egyetlen [...] kerüljön a »napos oldalra«" (Gaál Gábor) — egyáltalán, nem értek egyet. Rácáfol erre Karácsony egész életműve, sorsának alakulása, hiszen megmarad mindvégig helikonistának, miközben már a korunkosoké a "napos oldal", magyarnak, amikor zsidóként választhatná a biztonságot nyújtó emigrációt, és végezetül zsidónak, amikor magyarságát "kamatoztatva" talán megmenekülhetne. Viszont nem hallgathatom el, hogy "elkövetett" regényei ellenére, pont a novelláiban fellelhető "ráérősen tömör" játékosságot tartom időtállónak. Regényeiben pedig a feszes, novellányi villanásokat, mindazt a biztos kézzel visszafogott izzást, mértéktartó költészetet, amiről a regény eleve lazább szerkezetének buktatóiba, sikerírók hibájába esve, váratlanságra, sziporkára "utazva", nemegyszer megfeledkezik. Ezekkel a "kihagyásokkal" tudható le a Németh László-i könyörtelen fogalmazás: "Nagyszerű villózás, de nem igazi fény." Mindkettőjük mentségére: a kétségtelenül erős, de nem megsemmisítő megállapítás a Pjotruskára, Karácsony első regényére vonatkozott.

Karácsonynál a hangvételt, a hozzáállást, írásai hangulatát is maradandónak tartom. Mindazt, ami ma is olyannyira időszerű, amit az örök-magányosak, az afféle hangzatos írói programmal nem rendelkező, mert nem is rendelkezhető, csak "civilben", második műszakban írók elfogadható, sőt egyáltalán lehetséges magatartásának érzek. Számára — miként számunkra is, a ma itt írni próbálók számára — leginkább járható ízt: a megélt egyediből, sajátságosból kibontani, kihozni a továbbmutatót, általánost, időtlent. És mindezt a közért önként felelősséget vállalók, a mindenkori pengeélen táncolók "ökonomikus tömörségével", de ugyanakkor a magánember játékosságával, a vállalt feladatból adódó másság rejtegetésének azzal a játékosságával, amely nyitva hagyja, mintegy biztosítja a megörökített, láttatott közösségbe való visszatérés egyetlen módozatát. Megélni, írásban láttatni — újrateremteni tehát — , aztán visszatérni és továbbélni a régit: nyomasztó kettősség.

Egyszer elkezdve, ezt csak az egyre újabb és újabb láttatás, az írás folytatása révén lehet úgy-ahogy feloldani.

Innen vezethető le az említett regényéhség másik vetülete, az írnivágyóké és -tudóké. Hiszen a regényírás, a valóból az újrateremthetőbe feledkezés akár évekig napirenden tartható egyértelműséget, önbizalmat adó visszatérés hidegzuhanya követi. Karácsony esetében az örök kisvárosba, ahol: "a virágaival felgyertyázott gesztenyefák alatt néhány dekával meghízva kullog haza a nép, halk meséim birodalmának népe, viszi a kártyanyereséget és a hírt, hogy az az izé, annak a pipásmesternek a fia itt lóg a városban" (Líra). Tehát nem hazalátogatott, visszatért, hanem "itt lóg", mert az örök kisvárosból — legyen az századeleji vagy századvégi — nincs végérvényes menekülés, mint ahogyan nincs amolyan igazi, teljes értékű visszatérés sem. Itt csak otthontalanul van otthon az, aki írásra adta a fejét.

Az otthontalan ember otthon-vágya a regények elvágyódásaiban, eltávozásaiban és visszatéréseiben bontakozik ki a jól ismert teljességgel, de a novellákban is végig kísért. Senki sincs igazán otthon, a helyén ezekben az írásokban a Karácsony-énre utaló hősök közül. Sem a kisuppolt férj, aki "Kovács Lajosnak mondta magát, de egyéniségének megjelölésére előszeretettel és derűs megvetéssel használta a Ludovicot is" (Viloja), sem az, önzetlen, jóságos tata [...], aki palotákat szeretett volna ajándékozni a fiának, egyet a főtéren, szemben a vasdepóval, és egyet Párizsban, a főutcán", de aki aztán a "palotás" környezetben mindent elront (Novella a tatáról). Nem is lehet másként. A kisvárosi csak kisvárosit cselekedhet, álmodhat. A vasdepós főtérre képzelt palota mellé nyilván csak egy főutcai jöhet számításba, még ha Párizsba szánták is, hiszen volt és eljövendő létünk provincia-tudata meg álmainkban is elkísér. A főutca a fontos ott, ahol egy "európai karrier" történetét "úgy hallgatják, mint egy regényt". Mert regényesen hihetetlen és szerfölött gyanús a dolgok rendje ellen forduló akármilyen egyéni kezdeményezés. Ebben a világban nemcsak Harcsainak, hanem hírbe hozott tanárának is repülnie kell, pedig annyiról van szó, hogy egy gyerek ("az utolsó pad az osztály legvégén") próbál kihasználni egy váratlanul adódó lehetőséget, hogy menekülhessen, áthágja az eleve adott ülésrendet, ami szerint "ki volt a többieké is jelölve: a csincsillakabátosoké, a sokgyerekes csendes háziaké, a szubretteké es a boldogság hajótöröttjeié" is (Harcsai).

Karácsonynak nincsenek a szokásos értelemben vett pozitív vagy negatív hősei. Itt senki sem igazán rossz, mint ahogy nem is jó. Csak szomorkásan rokonszenves, vagy ami a legtöbb: már-már nevetséges. "Van ezekben az emberekben valami homályos költészet, ha ők nem is látják" (Tempo andante). Novellái pedig nem az élethalálharc színterei, még csak a felkorbácsolt érzelmekéi sem. A Csendes történetben egy bárófamília eltűnésének vagyunk szemtanúi. Semmi forradalom vagy "előremutató pozitívum", az írói hozzáállás már az írást indító mondatban egyértelművé válik: "A falu kőcserepes parasztházai finom iróniával néztek fel a hajdani kastélydombra." Emlékezetessé, már-már egyedivé a novella az utolsó sarj, az öreg bárólány emberközelbe emelése, finom megrajzolása révén válik (talán azért is, mert hosszú éveken át ahhoz szoktattak, az volt a "normális" számunkra, hogy az ilyen pusztulásra ítélt "társadalmi képződményeken" átlépni illik), akinek — bár a lelkében "meghalt apák hideg, néma zászlóalja vonult tova, és legvégén gyászos hintóban egy fagyos, komor asszony: a Családi Hagyomány" — mégsem sikerül megállítania a pusztulást, amely után csak a szóbeszéd marad s a tiszta — mert még nem ideologizált — korhangulat: "Mord falú, nagy debella kastély volt, a szónak azért daliás, lagzis, batáros, históriás értelmében." Nem történik semmi szenzációs ezekben a történetekben. Látszólag minden a maga megszokott helyén van, az élet megy tovább, de amihez az író hozzáér, az szinte érezhetően kimozdul, előremutatóan anakronisztikussá válik. Más jelen és mindenképpen más jövő illetné meg ezeket az embereket. De amíg az eljövend, eleve kudarcra ítéltetett az otthonkeresés csökönyös visszatéréssorozata. Lotti, "akinek regénye van", egy párizsi áprilist idéz, pedig egy "sokat szenvedett frizernő"-ről van szó csupán (Tempo andante). Ismerős a hnzatéréskor rnindannyiszor végigszenvedett hiánynyérzet: "Engem, úgy látszik, rászedtek mert a képeslap, amely hazacsábított, meleg, meghitt, egészséges dolgokat akart elhitetni velem, s most, ahogy számba veszem az utcákat és ifjúságom leltárát, látom, hogy itt hiányok vannak, és hallom, hogy a házakról lemondóan hull a vakolat."

Karácsony valójában Baltazár Györgynek, a Pjotruska végül is sikeressé váló írójának az útját járja végig újra és újra. Ír, hogy kisvárosi létéből kitörhessen, sikeres íróként pedig már nem kapja otthon a helyét. És kezdődik minden elölről. A kör bezárul, egymásba, egymásra futnak a helytállás ösvényei. Pedig megalkotta, mondhatnám "begyakorolta" a mindenthagyás önironikus nagyjelenetét is: "mosolyogva emelem föl tavaszi köpenyem szárnyát,hogy le ne söpörjem vele a templom tornyát" (Líra).

Karácsony Benő annak idején "jópofaságával", szereplői játékosságával — gyerekfejjel a tankönyvirodalmat kizárólagosan hivatalosnak, érvényesnek tudva — már-már Erdély-idegennek érzett újszerűségévei "fogott meg". Később, úgy jó tíz éve talán, a hangulatteremtés titkát próbáltam ellesni írásaiból, hogy a többieket, a közelebbi és távolabbi mestereimet most ne említsem.

Mostanában pedig Karácsony írásaiban arra keresem a választ, helyben maradása, halála tehát, sajnálatos balesetsorozat következménye, vagy a tudatosan vállalt, meggyőződése szerint "mást pedig nem tehető" intellektuel-sors része volt-e. Hogy egyáltalán létezett, létezik-e ilyen sors? S ha igen, ki hol dönti el, ha eldöntheti egyáltalán, meddig kell helyben maradni, végezni a végzendőket. Vagy ha ez is a "ki-ki magának" elve szerint valósul meg, ha személyes ügy, akkor a fennmaradó írások — a végül is mindenkinél egy egésszé összeálló személyes életmű — miként adhatják ki, a többi személyes-egész életművel együtt, a közös irodalomban — esetünkben a nemzetiségi irodalomban — elvitathatatlanul létező, szerintem pont most eleget nem emlegetett megtartó erőt. Egyáltalán: nyertünk-e maradásával, mi, ittmaradottak annyit, amennyit elhallgattatásával az összirodalom veszített? Többek között Tamási (elvégre nem maradt), no meg Remarque jut eszembe. Ez utóbbi csak azért, mert annak idején egyszerre fedeztem fel írásait a Karácsony regényeivel, s ez a véletlenszerű egybeesés, bármennyire furcsán hangzik is, azóta a párhuzam megvonásával kísért. Biztos kudarc lenne ez, de mégis, valahányszor Remarque-könyv kerül a kezembe, mindig felötlik bennem, vajon miként alakult volna Karácsony életútja, ha nem kell elpusztulnia Auschwitzban, ha idejében felismeri a tragédiát,s ki és el is akar menekülni előle. El, a deportálással tetőző pogromlégkörből, ki a még most is mindenütt kísértő kisváros "visszahúzó" szorításából.

Karácsony maradt, míg kortársa — hiszen szinte egyszerre indulnak, noha Remarque tíz évvel fiatalabb is, de ugyanonnan, az első világháború lövészárkaiból szabadulva — ment, menekült a hitleri terror elől: alkotni, meg- és fennmaradni. Lenyűgöző, "versenyképesen formatervezett" pályaív a világpolgár Remarque-é, balladisztikus helytállás, csökönyös ragaszkodás a mi Karácsony Benőnké.

Karácsony marad, maradni készül, mert nem vállalja sem — kifele tekintve — a korigény, kordivat elébe menő "háborús históriálást", sem — itthoni léptékben, az akkor induló irodalomban — az akkor divatos történelmi irályba burkolt sokjelzős nosztalgiát, illetve a székely mítosz népi és népieskedő, "liturgikus és feleselő" realizmusát, de még a csírájában már fellelhető "tiszta osztályvonal". tárgyiasult ábrázolásmódját sem, hanem egyfajta "harmadik" (vagy negyedik?) úton a prózába rejtett költészet, a lírai groteszk sajátságos változatát műveli. Nem csoda hát, ha nagyon hamar megtanultuk, mi az ötvenes évek szülöttei, hogy nevét nem szokás egyszerre emlegetni sem a szám szerint egyre gyarapodó klasszikusainkkal, sem pedig az indulás szakaszában állandóan vitázó, találkozó, "valló es vállaló" írástudóival. De e "mássága" ellenére — ami érzésem szerint életművét, sorsát még nem is olyan rég már-már kitörölni látszott irodalmi köztudatunkból —, én hiszem, hogy manapság még vagyunk itt néhányan, akik — ha nem is kimondottan általa, de sorsából, írásaiból okulva — szükségszerűen jutottunk el a Pjotruskában megfogalmazott írói hitvallásáig: "Az író írjon, és ne legyen boldogítóhivatal. Ha nemcsak fülbemászó locsogások szerzője, hanem művész is, akkor majdnem mindegy, hogy miről ír. Minden keretben, minden időben, még a legidőszerűtlenebben is el fogja mondani azt, ami a kor zűrzavarai vagy túlságos nyugalma miatt a lelkét nyomja ..."

(A kiadásról) Jelen kötetben az olvasó az Irodalmi Könyvkiadó gondozásában 1968-ban megjelent Tavaszi ballada novelláival, valamint néhány, az egykorú sajtóból legújabban előkerült írással találkozik. Mivel válogatásról, az írások számát tekintve, szó sem lehetett, a hangsúly azok egymásutániságának "kiválogatására" tolódott. A sorrend kialakításánál nem vettem figyelembe a novellák keletkezésének (közlésének) kronológiáját, sem egyéb "tényszerű meggondolást", sőt, az említett kötet belső tagolását is elhagytam. Célom: a Karácsony-novellák minél élvezhetőbb, emlékezetesebb olvasatának a megteremtése volt. Tudom, nem tévedhettem sokat, hiszen akármilyen sorrendbe szedve is, Karácsony úgyis Karácsony marad.

Az újratalálkozás örömén túl, a rövidpróza kedvelőinek amolyan ritka ünnep is egyben ez a kiadás, mert akárhogy vesszük — az 1925-ös Tavaszi ballada nem tartalmazott minden novellát, az említett 1968-as pedig a novellák mellett a színdarabokat is "hozta" — Karácsonynak ez az első önálló novelláskötete.

GÉCZI A. JÁNOS

 

VILOJA

 

Kovács Lajosnak mondta magát, de egyéniségének megjelölésére előszeretettel és derűs megvetéssel használta a Ludovicot is. Belenézett egy kerek zsebtükörbe, oldalra kormányozta az orrát és csendesen, nagy nyomatékkal mondta:

— Ludovic.

Negyvenéves lehetett, arcát kicserezte valami szenvedés, olykor magához tért távoli álmaiból, kinyitotta a szemét, és helyrerángatta elgörbült nyakkendőjét.

— Ludovic — jelentette ki ilyenkor, és belepofozott a levegőbe.

Egy fiatalember üldögélt mellette.

— Elmondok magának valamit, barátom — szólt a fiatalemberhez —, látom, nagyon unatkozik. Két hónap előtt kivágtak az állásomból. Ruhatáros voltam egy kávéházban. Egy vacak kis tavaszi felöltőt loptam. A gallérja zsíros volt, visszaadtam a tulajdonosának. ...De nem is erről akartam beszélni... Vilojáról fogok regélni... A háború utolsó évében történt. Sebesülten jöttem haza, volt egy kis megtakarított pénzem, hát csináltattam magamnakegy csinos rézgombos atillát. Húsz darab ragyogó rézgomb volt rajta, mindenik akkora, mint egy százkoronás arany. Ha felkötött karral végigsétáltam az aszfalton, a gombok pazar ragyogást vittek véghez, visszatükröződött bennük a templomtorony, a gesztenyeallé, a hirdetőoszlop, minden, ami az utamba került. Ezek a gombok okozták a vesztemet. Ön bizonyára informálva van arról, hogy a majmok és a nők szeretik a fényes tárgyakat. Így ismerkedtem meg a feleségemmel, aki akkor egy tőzsdeirodában volt kettős könyvvezető. Mondhatom, nagyon jól értette a dolgát. Barna volt, középen két oldalra fésülte a haját, három hónap múlva szerelmi viszonyra léptem vele. Egy este, május tizenötödikén történt, egy cukrászda előtt üldögéltünk. Fagylaltozás közben egyszer csak kiveszi a kanalat a szájából, és azt mondja nekem, hogy másállapotban van. Puff — gondolom magamban, lelkemben néhány könnyed felhőfodorral. Később, amikor elfogyasztotta a fagylaltot, közli velem, hogy negyvenezer korona készpénz fölött rendelkezik, van ezen kívűl két szobára való ízléses berendezése és egy eredeti bécsi zongorája.

— Milyen gyártmány? — kérdezem tőle.

— Wirth — adja meg a választ.

Tulajdonképpen azt akartam tőle kérdezni, hogy hát lelke van-e? Akkoriban költészettel is foglalkoztam, sokat lapozgattam Strindberget, tőle tudom, hogy sok nő lélek nélkül jön a világra. Szerintem az ízléses berendezésen kívül a lélek is fontos. Nemde? Hogy a lelkét is bebizonyítsa, aznap este kombinéban leült a kerevet sarkára, és amíg én cigarettáztam, könnyezve és kitűnő hangszereléssel elszavalta nekem Pókainét. Ismeri, ugye?

Lehunyta a szemét, és átadta magát távoli álmainak.

A fiatalember felrázta.

— A tárgyra, uram.

— Ne siessen, szegény barátom, elég korán fogja maga is befejezni.

— Tehát feleségül vette.

— A legnagyobb mértékben. Ha kidobtak az asztalra egy marék aprópénzt, ő két másodperc alatt összeszámlálta. Rápillantott a halomra, az ujja hegyével egy kicsit szétturkálta, és a következő másodpercben már mondta is: negyvenhét vagy ötvenhárom és így tovább.

— Elsőrangú — csettintett a fiatalember a nyelvével.

— Volt ebben valami nyugtalanító. Fontolja meg barátom: egy nő, akinek ilyen éles a szeme, és ilyen pokoli bravúrral számol! Én minden valamirevaló összeadásban legalább két hibát követek el. Ezt a mutatványt gyakran elismételtettem vele, és becsületszavamra kijelenthetem, hogy sohasem tévedett. Viszont volt a lényében valami megnyugtató vonás is. Például a harisnyatatarozás. Ahogy ott ült a széken lehajtott fővel, kezében a tű, ölében a léket kapott harisnyák gomolyaga, az orra, amely a nap többi óráiban rendszerint duzzadtnak és alaktalannak látszott, ilyenkor megszépült, meghitt körvonalakat kapott, többet mondok, uram: szublimálódott, mint egy ambiciózus iparos a Kreutzer-szonátától. Napszítta vászonruháját felfejtette, néhány mulatságos figurát, stilizált mimózát hímezett belé, és készen volt a konyhaterítö.

Jól tudta utánozni hajdani osztálytársnőit, akik verset mondtak a vizsgán és félelmükben elcsurogták magukat.

A hasbeszélők hamis cérnahangját is mulatságosan imitálta. Mondom, barátom, kifogástalan házaséletet éltünk. Viloja pénzecskéjével házacskát vásárolt, hivatalba járt, délután kitatarozta a harisnyákat, eljátszott valami Chopint, este, ha jó kedve volt, utánozta a hasbeszélőket, vagy az újságot olvasta és ceruzájával gondosan kijavította a sajtóhibákat. Egyszer nagyon felbőszítették a sajtóhibák, felmondta a lapot, és beiratkozott egy kölcsönkönyvtárba. Sokat olvasott. Nagyon sajnálta, ha a regényekben valaki tűzbe dobott egy bankjegyet vagy könnyelműen és minden beosztás nélkül költekezett. A Knut Hamsun Éhségének hőse például ágrólszakadt foglalkozásnélküli egyén létére odaajáindékozta valakinek a pénzét. Másnap csontokat rágott. Vilojám nagy elégtétellel kiáltott fel: úgy kell neki! Hát így éldegéltünk. Hetenkint kétszer egy fél órára összebújtunk a paplan alatt, meleg csókokat váltottunk, aztán mindketten ásítottunk, majd mikor ez a műsorpont is lezajlott, feleségem azt mondta:

— Na most aludjunk. Holnap kelkáposzta lesz khalbásszal.

Így mondta: khalbásszal. Említettem, hogy költészettel is foglalkoztam akkoriban. Ne mondd, hogy khalbász, figyelmeztettem szelíden, az nem irodalmi. Az ujját belemélyesztette a hajába, és nagyot ásított. "Ugyan, hagyd már az irodalmat. Ismertem egy költőt, a szomszédunkban lakott, délelőtt verset írt, délután levette a nadrágszíját és elfenekelte a gyerekeit. Svindli az egész." Egy szeles augusztusi délután az utcán összekaptunk egy konzoltükör miatt. Ez akkor volt, amikor a németek az Argonnokból nagy áttörést jelentettek hetvenkilenc ágyúval és kétezer francia halottal. A probléma az volt, hogy divatosak-e a konzoltükrök vagy sem. Hallottam ugyanis, hogy valahol egy ilyen fajta tükör olcsón eladó. Ő azt állította, hogy nem divatos — általában haladott világszemlélete volt —, én amellett törtem lándzsát, hogy ez korántsem olyan nagy hiba. Sötéten végignézett rajtam, aztán pizzicato felnevetett. Este már nem utánozta a gyermekek selypítő csicsergését, hanem azt kérdezte tőlem, hogy miért nem fürdök gyakrabban. Odaléptem hozzá, megfogtam gyöngéden a fülcimpáját — azelőtt jólesett neki, ha a fülcimpáját fogtam —, és a szemébe néztem. — Mondd azt, hogy Viloja — szóltam hozzá gavalléros mosollyal, s a hangom határozott bűntudatot mutatott...

— Magyarázza meg azt a viloját — javasolta a fiatalember szakszerűen.

— Hollá, nem mondtam még? A feleségem azt szokta mondani: viloja... Édes kicsi vilojám...

— Elsőrangú. Így szólította?

— Korántsem. Néha vágyat érezhetett, hogy valami gyöngédséget mondjon, hát csak úgy, egy ismeretlen valakinek címezve, maga elé döngicsélte a viloját... Mondom, megfogtam a fülcimpáját, mire ellökött magától. Egy szeles augusztusi estén történt, augusztus tizenhetedikén. Másnap megjelent az apja, egy görbe hátú becsűs, sasorral, francia kecskeszakállal, mint Mac Mahon tábornok, és Vilojával egyesülve kiemeltek békés családi tűzhelyemről. — Mars ki — szólott a Viloja papája. Vastag mutatóujját az ajtó felé szúrta. — Elmenjek? — kérdeztem a feleségemtől udvariasan. — De mennyire — feleli ő, és nyitja az előszobaajtót. Szóval elmentem. Egy hét múlva üzeni nekem, hogy két darab alsónadrágot felejtettem ott, távolítsam el a lakásból. Jelentkeztem az alsónadrágokért. A foltokat, amiket meghitt házastársi minőségben, szublimált orral ő applikált rájuk, közben lefejtette. De ezt csak úgy mellesleg, nincs semmi jelentősége. Hónom alatt a holmikkal letérdelek előtte, és azt mondom neki: szenvedek, egyetlen Vilojám, cudarul ver a pulzusom, a gyomrom sem működik rendesen, ahol kosztolok, faggyúval főznek, tartalmatlan az életem nélküled, alázatosan, kérlek, engedd meg, hogy visszatérjek hozzád. Int az állával: maradhatsz. Másnap megfoltozza újra az előbb említett alsóneműket, és általában igen megható hozzám. Szépecskén élünk, Elmúlik két esztendő...

— Valami lelki adalékkal nem szolgálhatna Viloját illetőleg? — vetette fel a kérdést a fiatalember.

— Lássuk csak. Ön lelki dimenziókat gondol. Mélységet és magasságot. Azt hiszem, volt benne annyi mélység, mint egy lavor zavaros vízben. Ami a lelki nagyságát illeti, e tekintetben minden bőrgyári munkásasszony felvehette volna vele a versenyt, ha magas francia sarkot visel. Egyszer részt vett egy lábversenyen és második díjat nyert.

Szerette nyersen a sárgarépát, és volt egy zsákja, tele selyemhulladékkal, amiket a szomszéd szabónőtől kapott. Minden hónapban kivette egyszer a zsákot a szekrényből, leült a földre, és gyönyörködve turkált a tarka rongyok között. Éjszaka ölelés közben azt kívánta, hogy csókoljam meg teljes erőmből, ha kevesellte, gyöngéden hátba vágott, reggel már közönséges éhenkórásznak nevezett. Ha hazatértem a hivatalomból, le kellett vetnem a nadrágomat, hogy ne kopjon. Akkoriban megcsappant a mellékjövedelmem, titokban hozzákezdtem egy színdarabhoz, el is készültem vele, de barnám felfedezte a gaztettet, és egy konyhakéssel szabályos négyszögű hygiéne-papirost készített belőle. Mire hazaérkeztem, már ott lógott madzagra fűzve egy kampós rézszögön. Kilencszázhuszonkettő június negyedikén elveszett valami bankjegy a szekrényből. — Te lopsz? — kérdezi tőlem. — Szó sincs róla — szólok nevetve. Kikutatja a zsebeimet, talál benne egy hasonló nagyságú bankjegyet (valami külön munkáért kaptam), pizzicato elneveti magát, aztán hirtelen hangnemet változtat, és jó vastagon azt mondja: tolvaj. Mindig rendben tartotta a pénzügyeit. Ha éjszaka két órakor felkeltették álmából, fillérnyi pontossággal meg tudta mondani, hogy mennyi pénz van az erszényében. Egyszer későn érkeztem haza, barnám már ágyban volt, erre én is vetkőzni kezdtem, s míg a cipőmet oldottam, azt kérdeztem tőle, hogy nem lehetne esetleg valami vacsorafélét kapni? Tudja barátom, mit nevezünk a szerelemben konstáns menynyiségnek? Konstáns mennyiség volna például az, ha barnám, aki öt év előtt kövér könnyekre érzékenyülten tatarozta harisnyáimat, öt év múlva is ugyanazzal a szublimált orral, ugyanazzal a jóindulattal venné pártfogásába léket kapott harisnyáimat, leoldódott gombjaimat, lelkem vasalatlan ráncait és hitvesi énem egyéb szakadékait. Ehelyett barnám, akinek öt tovabillent esztendőn át bírtam hitvesi szeretetét és hitvesi barnaságát, beakasztotta ujjait bevarrandó szakadékaimba és egy reccsenőt rántott rajtuk.

— Vacsora? (így: vat-sora?) Nem, édesem — szögezte le Vilojám a tőle megszokott sötétséggel —, te ma nem kapsz vacsorát.

Nem vagyok jó fejszámoló, de kiszámítottam, hogy alapjában véve megilletne valami vacsora. Mondtam is csendesen Vilojámnak. Viloja erre előveszi a főkönyvet, a térdére támasztja, és számolni kezd. Összeadások, kivonások és egyéb számtani műveletek következnek. Fennhangon. Mikor elkészült, ceruzájával aláhúzza a számoszlopot. — Nem jár — jelenti ki pizzicato. Kiszáll hitvesi ágyából, hosszú, harcias kimonóját magára csavarja, és hozzám vág egy hamutartót. Voilà — teszi hozzá. S mint aki dolgát jól végezte, visszamászik az ágyba, és velőtrázóan nevet.

— Végeztünk, Ludovic — mondja nekem. — Eljátszottad kisded játékaidat. Holnap úgyis elseje van. Kiüríted az ágyat. Az az enyém.

A mozdulatomat kétkedésnek nézi.

— Megvannak róla a számlák — kiált felém. Mielőtt elalszik, nevet még egyet. Visszanevet közös öt esztendőnkre, megsemmisítően, tetőtől talpig végigneveti. A nevetésében, úgy rémlik, egy új férfi vibrál. Nem mondja, de érzem, hogy a szavak sötét füzérében rést hagyott egy idegen férfi számára. Beleiktatom ezt a nyomatékosan elhallgatott férfit a füzér hézagjába.

— Egyszóval, Viloja, akadt valaki...

Diadalmas crescendo. És aztán:

— Csak a kisujjamat kell kinyújtanom... Sőt, nem is kell kinyújtanom.

És mutatja, hogy melyik kisujját kell esetleg kinyújtania. A kisujját aztán visszahúzza, mert eszébe jut, hogy nem is kell kinyújtania. Leseper magáról, mint egy korompernyét, amely takarítás közben a blúzára hullott.

És arról beszél, hogy hogyan fog ő férjhez menni. Zajos, nagyszabású férjhezmenetel lesz. Távozom. Néhány hét múlva felkeresi az ügyvédet a válás miatt. Mikor elmondta a mondókáját, azt kérdezi az ügyvédtől:

— Nem lehetne esetleg selyemcsempészés miatt is feljelenteni?

— Hogyan? — néz rá tótágast állva a viharedzett fiskális.

— Tavaly Pesten járt, és egy fél vég selymet hozott.

— Kinek?

— Nekem — mondja barnám diadalmasan.

Mikor még rézgombokat viseltem, négy oldalt teleírt ezzel a két szóval: végtelenül szeretlek, végtelenül szeretlek, végtelenül szeretlek...

Egy fél év múlva Vilojám ügyesen elintézte, hogy kivágtak a hivatalomból.

— Brrr! — jelentette ki a fiatalember fázékonyan. — Fogadja részvétemet.

— Na — intett Kovács Ludovic —, nincs miért. A válásunk után egy év múlva megtudtam, hogy Viloja a házasságunk alatt megcsalt. Erre meglátogattam és alaposan elvertem. Súlyos testi séréts miatt feljelentett. Az ügyvédek azon vitatkoztak, hogy jogos volt-e ez a psztumusz verész vagy sem. Aztán elítéltek... Azóta, ha valami állásba jutok, a feleségem megjelenik a főnökömnél, és közli vele, hogy szabad időmben lopással foglalkozom. Erre aztán mindenhonnan kivágnak. Mondhatom, uram, most már szinte kedvet érzek magamban a lopáshoz, de nem vagyok még elég tehetséges hozzá. Két hónap előtt egy vacak tavaszi felöltőt loptam, zsíros gallérral. Rosszul startolok. Nemde? Kérek egy cigarettát...

NOVELLA A TATÁRÓL

 

Flammingóné, aki tolvaj cselédlányoknak adott szállást, óbégatva hajtotta össze a két darab lábravalót, mert éjfélkor átjött ő is segédkezni a pakoláshoz egy meleg kávé reménységében. Összekarmolt arcú, zilált asszonyság volt ez a Flammingóné, de most jóságos szavakat használt, és okos útbaigzaításokat szolgáltatott a fehérnépek ellen. A törékeny öregnek pedig potyogtak a szívéből a könnyek és a kuffert átkötötte egy vastag spárgával. Ő volt a tata, egy császárkabátos hüvelykmatyi, legfeljebb százötven centi magas vicces kis egyéniség, sötétfehér pikémellénnyel és antik ezüstlánccal, egy nemes fej, valami jóízű Rübezahl-paródia, most azonban csak egy szerény, vérző tata, aki gyerek nagyságú kezeivel húzta a spárgát a rozoga bőrönd felett, és férfias komolysággal biztatta a fiát, mert a fia, akit Jonathánnak hívtak, letette az érettségit és így elérkezett ahhoz a ponthoz, hogy sovány muszklijával, két darab lábravalóval, egy öt kilós barna kenyérrel és egy pár igen finom kaucsuk kézelővel nekivágjon a világnak pénzt kisajtolni, egzisztenciát alapítani, szutenírozni a tatát néhány bőrszivarral és egypár forinttal. A mama, az tavaly februárban meghalt szegény mellbajban, pedig áldásos, derék szorgalmas anya volt, aki súlyos forintokat keresett libatömési praxisával, mert a tata mér kibicsaklott, és nem tudott keresni. Azóta vékonyan vegetált az apró tata és Jonathán a vizes szobában, a büdös petróleumlámpa mellett. De most megvolt az érettségi, és a tatának tele volt ódon pikémellénye alatt szülői keble reményekkel, éjszakánként csak nyitva tartotta a szemét és szárazakat csámcsogott szomorú szájával és gyufát gyújtott megnézni a vekkert, a tovaenyésző éjszakákat, mert alapjában véve végtelenül bánatos volt, hogy a sors elmetéli őket egymástól.

Mikor a kuffer megvolt, megitták hármasban a meleg kávét. Flammingónénak szívére ment a dolog, dörzsölgette terpeszkedő orrát, a tata is zokogni akart volna, de csak vigasztalta a jószívű Flammingónét, hogy ő már öreg ember, csak a fiának menjen jól, aztán eloltották a gyertyát, és kibaktattak az indóházhoz a hideg hajnalon. Cipelték a poggyászt, szívük olykor belefáradt a teherbe, le is tették a járdára, és kifújták ketten az orrukat.

— Meglátja, drága tata — jövendölte lázasan Jonathán —, egzisztenciát csinálok magamnak. Aztán a tatát is elhozatom.

— Meghalok én addig, fiam — lírázott a szegény tata, és lihegve emelgette a bőrönd fülét —, csak téged segítsen meg a Jóisten.

Mert önzetlen, jóságos tata volt a kisöreg, apában igen szép zsáner, aki palotákat szeretett volna ajándékozni a fiának, egyet a főtéren, szemben a vasdepóval, és egyet Párizsban, a főutcán. A peronon minden hordárt megállított, hogy nem ment-e el még a vonat, amelyikkel a fia utazik, aztán beszaladt a harmadosztályú restaurációba, vett egy zacskó édes szilvát a fiának és egy pakli dohányt a jobbikból, és szóba elegyedett az utasokkal, és elmesélte, hogy a fia is utazik. Aztán, mikor bejött a vonat, felkapaszodtak egy harmadosztályú kocsiba, az öregnek fontos tanácsok tódultak ki a száján, de a belseje reszketett a meghatottságtól, visszaszaladt a restaurációba, vásárolt még két darab szafaládét és egy puffadt, régi pogácsát, a peronon is kiadott még egy kis pénzt egy pár cipőzsinórra és bugyogó bőkezűséggel begyömöszölte a Jonathán zsebébe. Aztán összecsókolták egymás arcát, a vonat elindult, ott maradt a kis öreg, a császárszakállas magányos tata a sínek mellett, egy vasúti tisztviselő kergette el onnan, mert tolatni kezdtek. Úgy lehetett sajnálni szegény emberkét, ahogy csoszogott kifelé összefacsart szülői szívvel, hatalmas cúgoscipőjével az indóházból.

Egy hónap múlva aztán levelet kapott. Az volt benne, hogy nincs még állásom szeretett tata, de azért ne búsuljon drága tata. És akkor keresetre adta magát a tata, egy kosárban forró marónit árult lebujokban és lányos házakban, hajnalig kotolt söntések ajatajában. A pénzt postára adta, és írt egy drága levelet, és válaszbélyeget tett egy borítékba.

Egy év múlva egy doboz trabukkót kapott Bécsből, később már némi pénzek is jöttek, egyszer Hamburgból, később Lübeckből, Amsterdamból, és a kis öreg ruhát vett magának, dernier model, semlyeszínű zsakettet barna kockákkal, amilyennel ifjú lordok lovagolnak délelőtt a Hyde-parkban. A kabát egy kicsit hosszú volt, majdnem a cipősarkáig ért, de elegáns volt, és keménykapalot is vett, s elbűvölően beszélt a fia karrierjéről, és boldog volt, hogy úgy hallgatják, mint egy regényt, és megkérdezik tőle, hogy hol van az az Amsterdam. Passzió volt nézni, milyen elégedetten és tekintélyesen dominózott zsemlyeszínű zsakettjében. Mert jól ment a dolga, megstuccoltatta a szakállát és vigyázott arra mindig, hogy a kalapja mindig ki legyen kefélve. Mert tartozott ezzel a fiának, aki egészséges fogaival átharapta magát a szegénység és névtelenség rossz ízű kásafalán, kartelleket csinált és bonyolított, és mikor már nagyon magasan volt, a titkárjával magához telefonáltatta a tatát esküvő folytán.

És a kis öreg, maga sem tudta hogyan, ott állott a kápolnában, lábujjhegyen, és a glaszékesztyűjét gombolgatta határtalan büszkeségében. A zenét egy mezoszoprán kamaraénekesnő és egy többszörösen kitüntetett orgonista szolgáltatták. A nőkön antik ékszerek csüngtek, a levegő az csodás volt, és egy újságíró töltőtollal jegyzeteket csinált a háttérben. A kis öreget odanyomták az oszlophoz, szinte rákenték, mint egy plakátot, ráléptek a lábára, hátrataszigálták egy kissé, olyan külsőt kapott a filigrán örömapa, mint egy tepertyű. A kesztyűje kirepedt, a hasa korgott az éhségtől, mert az események hevében elfelejtettek neki reggelit adni. És hiába ágaskodott, hogy láthassa a fiát, aki az oltár előtt állott, cseresznyevörös szőnyegen egy nővel, lepisszegték. A bársonyruhás ceremonierek lapos kézmozdulattal jelezték, hogy hallja az öreg, itt nem lehet annyit fészkelődni, viselje magát tisztességesen, mert kivezetjük. Az orgona pedig különböző műsorszámokat játszott, és Jonathán a nyúlánk finanszié monoklis szemével bágyadtan mosolygott menyasszonya szemébe, akinek rokokó villája volt két elegáns toronnyal, heraldikus karosszékekkel és hátaslova és minden, amit egy elnyűtt tata, aki zongorás éjszakákon selyeminges cselédhölgyeknek forró marónit árult, és aki duhaj cipészifjaknak hervadt kávéházak homályában két hatosért a hasából beszélt — megálmodni sem tudott volna. Mert azt elfelejtettem felvenni a rubrikába, hogy a finom kis emberke, akit bevezényeltek egy hevenyészett frakköltöny pazar eleganciájába, hogy egy holland kapitalistához hasonlítson, akinek rakományai úsznak a tengeren, és akit most lenéztek, odakentek az oszlop spirálisan felkanyargó frízeihez, régen a cirkuszban működött mint attrakció. Hasbeszélő volt két szemtelen babával a térdén, akik a tata üres hasából zajos vicceket mondtak a publikumnak. De most ordítani szeretett volna torkaszakadtából, hogy ne nyomkodják őtet, micsoda eljárás az, hogy őtet, a tatát negligálják, engedjék az oltárhoz, mert ő látni akarja egyetlen Jonathánját esküvője alkalmával, ott akar állani mellette, szeretett gyermeke mellett. De nem mert ordítani, még fészkelődni sem többet, csak könnyesen pislogott, nagy kövér cseppekben gurult ki szeméből a boldogság, ádámcsutkás nyakát izgatottan ketyegtette, mint egy felzaklatott csirke. Filigrán, de strapás életének hő célja volt ez a mai nap, homlokon szorítani a fia menyasszonyát, akit a nagy tolongásban szórakozottságból elfelejtettek neki bemutatni. Ő már nagyon szépen kispekulálta magának útközben a dolgot, most is ezen járt az esze, hogy majd homlokon csókolja a gyermekeket, és valami gyönyörű mondást fog nekik mondani a jövőről és a leendő unokákról, ha vége lesz a szertartásnak, és az orgona tust fog orgonálni. Az unokákat majd elviszi fagylaltozni, de csak egy snittet szabad nekik enni, mert különben menni fog a kicsi hasacskájuk. És Annuskával bújócskát fognak játszani a fáskamrában, aztán Annuska mind keresni fogja őt, pityeregni fog, és azt fogja mondani: huhu, itt van a nagytata.

És amíg ott bújócskázott a fáskamrában, észre sem vette, hogy az orgona már a tust orgonálja, vége a szertartásnak, a népek beszállnak az autókba, és akkor ő is szaladgálni kezdett egy autó után, hogy felüljön rája mint tata, mert neki is dukál egy autó, a fia bizonyára rezervált neki egyet a részére, hogy legyen miben az ebédhez robognia. Ott lábatlankodott a kocsik körül, nézte, hogy melyikbe szálljon bele, de elsodorták, mint heves szél a zsíros újságpapírt, elfogytak az autók, faképnél maradt a kis öreg, a járdán felejtették, elpotyogtatták, mint hajdan az indóházban, mekegve rezzent ki a száján néhány furcsa hangocska, szépen megnyesett császárszakálla reszketett, és tétova kézzel, szép fehér, repedt kesztyűvel keresni kezdte a zsebkendőjét, de az ismeretlen frakkban nem tudott szegény eligazodni. Pedig ha ő nincs a világon, akkor ez a publikum nem szaladt volna össze a fiát látni, mert a fia neki köszönheti, hogy a világra jött, hogy kilábalt a tífuszból, iskolából, penészvirágos szegénységből, ennek a félredobott kis tatának itt a járdán. Ha ő most itt hirtelen meghalna? És hervadtan csoszogott neki az ismeretlen városnak, kereste Jonathánt, dicsőséges kis palántáját, aki elfelejtett nei autót rezerválni. Megállította az embereket, rendőröktől kérdezősködött, aztán szóba elegyedett egy barátságos hordárral, aki gyalog hazakísérte. Este volt már, amikor szomjasan, éhesen, végleg megrepedt glaszékesztyűben célhoz érkezett.

— Üljön le, tata, és egyék valamit — mondta neki a fia szórakozottan, és bevezette a vendégek közé, és észrevétlenül leültette egy hosszú asztal végébe. A tata meg volt most hatva, nézmán rázogatta a fia kezét, aki ilyen jó volt hozzá, halat hagyott neki meg egy kis fácánt. Nagy darab kenyeret evett a fácánhoz, tokaji bort ivott hozzá, és ragyogó arccal hallgatta a különböző felköszöntőket. Gyönyörűen érezte magát a kis öreg a vendégkoszorúban, roppant büszke volt a fiára, akiről annyi jót mondtak az előkelő emberek, nagyon jó kedve kerekedett, ő is a pohara után nyúlt, mert úgy találta hogy neki a tatának is van egy kis beleszólása a dologba, úgy illik, hogy ő is felemelje a poharát. Kiönti a szívét, hadd lássák, milyen egy szerető, hűséges tata. Készült is felállani, de a fia rémülten intett neki a fejével. Alig vette észre, csak mikor felállott, akkor húzta valaki vissza a frakkjánál fogva. Kissé megsértődött, sokáig hallgatott, de aztán nem bírt zajos apai szívével, amely kapálózva kéredzkedett ki belőle. És amikor a toasztok lassankint elfogytak, hirtelen meglódult benne valami, és a nagy csendben váratlanul el kezdett kotkodácsolni, mint régen, amikor a kicsi Jonathánkát a térdére ültette, és mulattatására síri tyúkhangokat hozott elő a hasából. A vendégek meglepetten néztek egymásra, sejtelmük sem volt, honnan jön a szakadatlan kotkodácsolás, az asztal alá kukucskáltak, és ez felbátorította az öreget, kukorékolni kezdett, gyönyörű tenorban, de úgy, hogy a száját nem is mozgatta, s amikor elfogta a hajdani sikerek láza, tűzbe jött, és egy szép tréfás felköszöntőt is mondott a hasából. Óriási hahota következett, a kis örömapa felállott, és boldogan hajtotta meg magát az ovációra. A fia úgy ült a helyén, mint egy sárga tök, a menyasszony sírni kezdett szégyenében, és akkor valaki odajött a tatához, s azt mondta: pardon egy pillanatra. De a tata nagyon büszke volt a sikerére, és mikor finom diszkrécióval kezdték kiküszöbölni a vendégkoszorúból, méltatlankodva makacsolta meg magát, hogy miféle dolog az, ő a tatája a méltóságos úrnak, ne tologassák őt kifelé, miféle eljárás ez? Ő marónit árult, ő utolsó keserves pénzéért szafaládét vett Jonathánkának, ő strapálta magát szegény boldogult nejével egyetemben a fiáért, és most még ne is örvendhessen a boldogságának?

Hadonászva fejtegette apai szívének jogait, és észre sem vette, hogya vendégek faképnél hagyták a nagy ünnepséget. A finom menyasszony sápadtan zokogott a sarokban, Jonathán pedig odaáll ott a tata elé, és síri boldogtalansággal, keservesen, de harag nélkül azt mondta a kis öregnek:

— Tata drága, ezt szépen megcsinálta. A tata most kezdte felfogni a helyzetet. Állt, állt, nézett, nézett, az álla elkezdett citerázni, aztán anélkül, hogy egy szót is mekegett volna, letántorgott a lépcsőn, vitte, vonszolta magával megdöbbent, bőgő szívét, leült egy sarokkőre a magános éjszakában, és ott sokszor, hangosan azt mondta magának:

— Te hasbeszélő, te svarckünctler, te öreg disznó.

És most megint olyan volt, mint egy összezsugorodott szakállas tepertyű. Nagyon lehetett sajnálni szegényt.

NYÁRI DÉLUTÁN A RÉGI FEHÉRVÁRT

 

Egyszer, jó néhány éve ennek, a Hungária szálloda előtt egy fényképész, aki a főteret fényképezte, odaállított harmadmagammal a lencséje elé. Egy ideig feszülten figyeltem a fényképész kusza és misztikus ugrándozásait. Eltűnt egy nagy gyászlepedő alatt, aztán hirtelen újra elbukkant, hogy valami fisztulás kiáltást hallatva megint a fekete lepedő alá meneküljön. Amikor már tizedszer csinálta, elővettem a zsebemből azt a kibogozatlan spárgadarabot, amelyet néhány nap előtt tettem félre, hogy mihelyt időm engedi, kioldjam a bogjait. A társaim krétát, cserebogarat, palavesszőt, szardínia-kulcsot és zsemlyemorzsát gyűjtögettek a zsebükben; én bogokat. Szerettem őket kibogozni. (Azóta már észrevettem, hogy az életünk spárgája tele van Ariadne-bogokkal: ha tízet felfejtettünk, húsz új bog támad helyette.) A fényképész fényképezőgépje a főtéren éppen kibogozás közben örökített meg. Ahogy most nézegetem a régi képeslapot, látom, hogy helytelenül fogalmaztam. Mert a fényképész a valóságban nem is volt fényképész, hanem pepita nadrágos régi vidéki fotográfus; a gépe mogorva nagy faláda, a fényképészet vízfejű koraszülöttje, melyet óvni kellett naptól, levegőtől. A szálloda pedig csak fogadó volt, méla biliárdcsattogással, valcerfoszlányokkal és fájós lábú bécsi utazókkal. A főtér még csak piac, petróleumlámpákkal, a Balaton háborgásához hasonló kövezettel és egy Vingerzán nevű nagy hasú rendőrrel, aki dobszóval adta tudtul az ebzárlatot és himlőoltást. A Hungária emeleti termében bemutatták a kinematográfot: három órai izgalmas előkészület után egy három perces mozgóképet. A kép minden irányban kitűnően mozgott, vízszintes irányban éppúgy, mint függőlegesen. A gépből aztán nagy lángok lobbantak fel, és a képszalag elégett.

De a dolgok Fehérvárt is fejlődésnek indultak. Aszfaltjárdák támadtak, a póznákon villamos ívlámpák kezdtek sercegni, a kávéházat megnagyították és meghozatták a Tolnai Világlapját. A tűzoltótisztikar, pumpaparancsnoktól fölfelé, új rézsisakot kapott. A sétatérről kitiltották a kutyákat és a sétatérre kaszinót és hangversenytermet építettek. A Hungária hosszú fő asztalánál délutánonkint magas színvonalú viták zajlottak le a választójogról és a malomárok befödéséről. Itt futott össze minden, itt alakultak ki azok a dolgok, amelyekből a lapszerkesztő szerint sohasem lett semmi. Három óra után aztán lassankint oszladozni kezdett a társaság, bankokba, irodákba, rendelőkbe és üzletekbe. Megesett, hogy háborgó események ütötték fel a fejüket és a kilobbanó szenvedélyek három órán túl is együtt tartották még a társaságot. Ilyen volt az a hallatlan és elképesztő botrány is, hogy Úrnapkor a katonazenekar megint az osztrák császári himnuszt játszotta.

A felkorbácsolt szenvedélyek másnap fél négyig viharzottak. Elsőnek a törvényszéki elnök hagyta el a kávéházat. A vezető járásbíró illendően követte. A botrányról tartózkodva nyilatkoztak. A fatermelő, aki a szomszéd asztalnál ült, s a főasztallal csak átbeszélő viszonyban volt, sötét merényletnek nevezte a dolgot, aztán ő is elhagyta a kávéházat. Magas, foghíjas ember volt, künn sáros gépkocsi várta: az alvinci facsúsztatónál volt dolga. A Mészáros soron a kövezetet aszfalttal cserélték ki, le kellett kanyarodnia az Európa kávéház felé, hogy megkerülje a négyszögű nagy sétateret. A sétatér nagy termében tánciskolát nyitott egy kolozsvári táncmester. Az épület másik szárnyán, a vendéglő teraszán halkan sörözött egy poros kabátú vidéki lelkész, riadtkalapú feleségével. A köröndön már gyülekezett az öreg polgárok szabadtéri klubja. A nyugdíjas postatiszt, akit Kohárynak hívtak, cigarettát srófolt bojtos szipkájába. Margineanu, a velőtrázóan köhögő építész is ott ült már görcsös meggyfabotjával és trópusi sisakjával. Bauman asztalos most érkezett és "Karsamadiener meine uraim"-mal üdvözli klubtársait. Hatalmas alak, meglappant hasán eláll a fehér pikémellény.

A gépkocsi megkerülte a sétateret, és a szász templomnál kifordul a hosszú Vasút utcába. A tömzsi templomtoronnyal szemközt, az út túlsó oldalán vászoncsövek lógnak egy fatoronyból. A tűzoltó-laktanya. Egyik kongó szobájában egy vadászkürt hónapok óta próbálja a Visszhang című katonazenei dalműből a visszhangot. A törvényszék épülete előtt az ügyész az irodaigazgatóval sétál. Az úrnapi himnuszról beszélnek. A favállalkozó mélyen megemeli a kalapját. Az ügyész tartózkodva hunyorítja össze a szemét. A favállalkozó százakban kártyázik! Tiltott szerencsejáték. Ha az elnök nem intette volna le, már régen közéjük robbantott volna. Kifüstölte volna az egész kávéházat! A vár alól a múzeum vezetője fordul át a Vasút utcába. Esernyős, töpörödött jelenség. Mit se tud a himnuszról. A múzeum ott van a Vasút utca derekán; az ő alkotása. A vár alatt és a szomszéd Marosportuson ő ásatta ki a hajdani Apulum régi kőoltárait, szarkofágjait és a XIII. római légió parancsnokainak féldomborművű szobrait. A múzeum egyik sarkában az apulumi vízvezeték cserépcsövei sorakoznak. Az egyik szekrényben egyszerű tégla, itt égették a vár alatt; a XIII. légió egyik katonája rajta hagyta sarujának és hiányos bakancsszögeinek nyomait, ahogy rálépett a még puha agyagtéglára. Egy üvegszekrényben kis olajmécsesek között másfélezeréves ajakpirosító. A gépkocsi elzörög a múzeum farácsos kerítése előtt. Kicsi házak és városvégi kopár kocsmák után a vasúti állomást érinti. A villany telep egyik emeleti szobájában az igazgató zongorázik. Ahogy az autó elfut a Feneketlen-tó felé, az emeletről utána zeng Chopin. Bogaras ember — röppen vissza a vállalkozó csodálkozása az igazgatóhoz —; ebéd után zongorázni! A múzeum vezetőjéről is ez volt a véleménye. Öreg, eltört fazékcserepeket gyűjteni! Valaki egy ócska agyagibriket vitt neki és az évi jelentésben nem benne volt a szaporulatok között? A házak elfogytak, jobbkézt elmaradnak a szőlőkarók, bőséges lapály következik; egy surranás, s Marosportus házai is elmaradnak. A Maros hídja után néhány perc múlva Alvinc felé nyilall az országút. Egyhangú kilométerek, a közelben megbújva törtet Alvinc felé a Maros is. Kis házak, parkocska. Alvinc. Fogadója is van: A két galambhoz. A kocsi lassít a Martinuzzi-kastély előtt. A kastély homlokzata meglehetősen épnek látszik még, de benn az udvaron minden komor rom. Évszázadok méla csendje. A kerítéstelen udvaron a tekintet elfut a Maros völgyének széles és szeles síkján Kenyérmező felé. A kocsi ráhajt a kompra. Szemközt letarolt hegyoldal látszik. Az állomáson felhasított bükköket s gyertyánfákat raknak a vasúti kocsikba.

A kávéház sarkában szedelkőzik már az irattáros is. A közjegyző is kifelé igyekszik. Tessék, kérem szépen — áll félre az útjából az irattáros —, hallatlan dolog volt ez a Gotterhalte, kérem szépen. — Igen — morogja szivarja mellől a közjegyző, és szuszogva, szétvetett lábakkal indul el a Közép utca felé. Az irattáros nem tagja a főasztalnak, de remélte, hogy a himnusz lázas eseménye elég ok arra, hogy a közjegyzővel tarthasson. Fanyarul látja, hogy tévedett. Bírálgatva mustrálja az előtte haladó közjegyző csosszanó lépteit: eszébe jutnak a feleségével kapcsolatos pletykák, és diadalmasan megnyugszik. Vízszintesen tartja botját, ide-oda löki, mint egy dugattyút. Benéz a városháza barnára olajozott kapuján: Itt buktál meg — mondja gondolatban a közjegyzőnek. — Elcsúszott a pénzed! Kellett neked képviselőség? — S eszébe jut a választási gúnyvers két első sora: "A fehérvári határon, Béla ül egy szamáron." Ettől jókedvre derül. A nagy tér fenekén egyenesre vonalozott hosszú utca nyúlik le a távoli Cigánysorig. Egyik sarkán a vászonüzlet színes pamutcsomagai, a másik sarkon kis mokánylovak farkai himbálóznak álmosan; a házigyolccsal letakart födelek alól bervei és kisfaludi fuvarosok csüngetik lábukat.

A szekerek petróleumos hordókra és kocsikenőcsös ládákra várakoznak. A Közép utca gondos vonalát csöndes és ízléses utcák keresztezik párhuzamosan. Nyolc, tíz utca; lateinerek és kereskedők házai négyablakos jómódjukkal és hatablakos gazdagságukkal. A közjegyző rengő hasa bekanyarodik az egyik csöndes utcába. A házad tele van adóssággal — lövi utána utolsó nyilvesszőjét az irattárnak. Az ó-lábú pék most ereszkedik le péküzletének lépcsőjén, és himbálózva elindul a sétatéri klub felé. Az utcán csend van. A dús lombú gesztenyesor árnyékában a gesztenye lehullott, tüskés gömböcskéi hevernek. A nyitott kanálist karbolos mésszel öntötték végig. A bronzhajú fiatal gyógyszerészné pipacsvörösre gyulladva hajol ki az ablakon. Ilyenkor szokott az ablaka alatt elhaladni a hatalmas vállú utászkapitány. Várod, mi? — kérdi magában kárörömmel az irattáros, mert csak a szomszéd orvos koppan tova a gyalogjárón fekete vasbotjával. Az orvos ide-oda csapong a fejével, csiptetőjének vékony aranylánca fürge kígyókat rajzol a levegőbe. A bronzhajú asszony még jobban elvörösödik, és visszakapja a fejét. A "szesznagy" (-kereskedés) hűvös homályából favágók hangja és köményes pálinka édes illata ömlik ki az utcára. A református templom körül kaszálják a füvet. Az irattárnok fölnéz a zsindelyes torony gombjára: a magasban egy varjú bóbiskol. Úgy határoz, hogy kimegy a puskájávaI a Maroshoz, varjakat lőni. Lenn a Cigánysor sarkán gyerekek golyóznak nagy ordítozással; kettőnek hegedű van a hóna alatt; gurítás közben sem válnak meg tőle. Az irattáros nem érinti a Cigánysort, balra fordul. A háza itt van a tímár háza mellett. Kihozza kilences flóbertjét, s a Lipován földészházai, csűrjei, veteményes kertjei között kikanyarodik a városból. A vasúti síneken túl remeg a levegő. A kukoricásokon túl nagy berek nyúlik le a Marosig. A völgyi lapály felvert porában szekerek igyekeznek a Maros-hídon át valamelyik hegyoldali községbe. Megfordul. Az opálos háttérben a vár tornyát és a Csillagvizsgáló nyúlánk, magas épületét látja. Felháborodva gondol a himnuszra, a közjegyzőre és a maga fizetésére. Aztán befordul a berekbe. Dörren a puskája, és a jegenyékről szarkák röppennek fel mérges, kihívó csörgéssel.

Négy órára kiürül a kávéház. A polgámester, a fiatal főjegyző és a városi ügyész között beteges lassúsággal elindul a városháza felé. A derékszögben egymásba kapcsolódó kettős tér egyikét az ő nevéről nevezték el. A gyümölcsös asztalaik elött pipázgató cigányasszonyok eldugják pipájukat, amikor a három embert meglátják. A tisztiügyész elköszön. Gumitalpú, puha léptekkel fordul vissza a posta felé. Úgy találja, hogy a himnuszkérdésben a polgármester igen óvatos. Pecsovics az öreg — szögezi le. Arca hideg, ruhája előkelő, parókája szőke és illúziókeltő. Megvetően pillant kollégája, a dinnyefejű lapszerkesztő után, amint átbotorkál a forró kövezeten, hogy a nyomdába vigye a begyűlt kéziratot. Álmos csend van, az üzletek redőnyei már felgördültek. A lapszerkesztő-ügyvéd elégedetten suhint pálcájával: megtalálta a vezércikk címét, amelyet a himnuszról fog írni. "Quo usque tandem..." A kéziratokkal benyit a nyomdába. Az egyiknek a címe: "Új jogi doktor városunkban." A másik a csütörtöki műsor. " Mozink nagymestere e heti repertoárjával világrekordot kreál. A műsor, amelynek sok kiválósága között nehéz volna disztingválni, a következő: 1. Pathé-újság, világesemények. 2. A néger nő hozománya, humoros. 3. Hajózás az Amazonon. 4: Egy összetört élet (3 felv.). 5. Csülök úr, az állatvédő. (Hum.) 6. Az égő malom. Tragédia. Pathé Frères."

Az állatorvos is kilép a kávéházból. Apró kocsi várja. Nem ül még fel, szivart akar venni. A fodrász függönye lágyan libben egyet. A takarékpénztárban serényen folyik a munka. A szabóék kis fekete ölebe kifekszik a gyalogjáróra. A papírkereskedés előtt kukoricát mázsálnak. Az állatorvos megvette a szivart és bepréseli magát a szűk kocsiba. A mezítlábas parasztfiú, aki gazdája szivarvásárlását arra használta fel, hogy parittyájával a szemközti zárda frízei között üldögélő galambok közé lőtt, megigazítja tornyos szalmakalapját, és elindítja az apró mokánylovat. A kis csikó is előkerül valahonnan, és a kövezeten kibicsakló, zsenge lábbal fut a kocsi után. Az állatorvos rnegbillenti szájában a szivart, annak jeléül, hogy tudomásul vette a virágüzlet tulajdonosának köszöntését. Elnéz az Óvoda utcába: a román templom tornya krétafehér a tűző naptól. A Sörház utcában zsivaj fogadja.

Gyerekek gomboznak a zsidó templom előtt. Unatkozva néz maga elé. Látja az utca végén a Papok kertjének öreg jegenyéit és a Csólnakázó-tó vizének villanását. A por és kocsizörgés elálmosítja, nem látja már, hogy a kovácsműhely előtt makrancos lóval bajlódik a patkolókovács. Csak a vámház előtt nyitja ki szemét, mert megütötte fülét a pénzügyi tanácsos kappanhangja, amint törvénytelen nyugdíjaztatását magyarázza az útkaparónak. Paralitikus — gondolja lomhán. A Lépes püspök kőkeresztje szürkén nyúlik ki a városvégi kukoricásból.

A püspök ötszáz év előtt esett el itt a törökök ellen vívott csatában. Csata — röppen át agyán a szó legendásan és valószínűtlenül.

Vetések között halad az országút az Ompoly vashídja felé. A porból kontyos madarak röppennek a búza közé. A kocsi megáll a vashíd előtt. A bolgár kertészek földjeit nyikorgó, nagy fakerék látja el vízzel. Az állatorvos megigazítja szivarját, a szájában, és elnéz Szentimre piros téglagyárai felé. Látja a Hunyadi emelte szentimrei templom agyagszínű foltját is. A háttérben a lilás felhőzet Tövis tolatómozdonyainak lágy füstje. Szuszogva evickél ki a szűk kocsiból és befordul a vágóhíd kapuján. A tövisi állomás eszébe juttatta, hogy jó volna már felutaznia Kolozsvárra. A kezei, lábai erősen püffedtek, meg kéne vizsgáltatnia a veséjét. Ma délután is erős nyilallásokat érzett, alig tudta fogni a biliárdlökőt. A tanár csúnyán megverte.

A tanár hagyta el utoljára a kávéházat. Az állatorvos után a törvényszéki jegyzővel biliárdozott. Ötvenkettős sorozatot lökött. Meg van elégedve magával. Rendbehozza vörhenyes bajuszát és szilárdan bekanyarodik a várba vezető útra. Némettanár, de ma délután a beteg tornatanárt kell helyettesítenie. Kurta pillantást vet a cukrászdába: éles tekintete krémesező diákokra vadászik. A könyvkötő üzletében valaki hegedűt gyakorol. Hamis! — kiáltja be a nyitott ajtón, mert ismeri a könyvkötőt. Ő maga is hegedül. Ahogy a fasort átszelő vicinális vasút sínpárján végigtekint, meglátja egyik diákját egy lánnyal. Andalogva lépegetnek a forró sínek mentén, aztán letérnek a várárok kőlépcsőin az erdőből kibuggyanó forráshoz. Gondolkozik, hogy utánuk menjen-e. A szép biliárderedmény jókedvre hangolta. Előveszi a noteszét, és beírja: "Kónyit feleltetni, a sipotnál lánnyal kóricált!!"

A külső erődsánc hídján és a mitologikus domborművekkel díszített alsó kapun át, a lőrések mentén felkaptat a meredek úton. A második, belső sáncgyűrűt hatalmas kőkapu zárja el a tulajdonképpeni vártól. Tetején lovasszobor, nagy szárnyú osztrák sas, bejáratai fölött porladófél domborművek. Az egyiknek elég jól látszik a felirata: In hoc signo vinces. A tanár a himnusz miatt némi osztrákellenes éllel olvassa: In hoc vinkó nincs szesz. A hatalmas boltozat alatt egyhangúan csapkodja bakancsát az őrszem. A kaszárnyák, kincstári épületek több emeletes, vaskos tömbjeiből hűvös prófunt és raktári ruhák posztószaga árad. A hajdani Bethlen-kollégium hosszú épülete előtt katanazenekar tart a teniszpályák felé; a bombardon citromsárga reze nagyot villan. A katolikus gimnázium ott van a kaszárnyákon túl, letekint a gondozott parkra, sétáló tisztekre s a custozzai emlékműre. A "Jericho" épülete felől olvasva közeledik az irodalomtanár magas és kellemes alakja. Lüszter-reverendáján enyhe reflexet villant a fákon átszűrődő nap. A gimnázium udvarán a diákok felsorakoztak, és a hatalmas tiszti pavillon felé kanyarodva elindulnak dobszó mellett a játéktérre. A Batthyány-könyvtár felől kispapok kék sora indul mindennapi sétájára. A tüzérlaktanyából, amelynek belső épülete valamikor fejedelmi szállás volt, egy tisztiszolga lép ki két rettentően sovány agárral. A diákok nevetnek, de lejjebb, a dóm oldalkapuja előtt elkomolyodva emelik meg a kalapjukat. Benn, a dóm két homályos oldalhajójában pihentek valamikor a Hunyadiak és Izabella királynő. Most csak faragott kősírjaik vannak meg. A szomszéd püspöki rezidencia kapuján köhécselve ereszkedik lefelé az éneklő kanonok terebélyes alakja. A Jericho felé tart, hogy két kanonoktársával elinduljon mindennapi körsétájára.

A nyugati kapu hosszú boltozata alatt kedvtelve pereg a dob. Lenn a várfalak között trombita szól. (Egy részüket itt azóta lebontották, a kazamaták széles sáncait betömték, helyüket a koronázó templom foglalja el, oszlopcsarnokos udvarával.) A gyakorlótér felől vászonnadrágos század tér vissza a várba. Körül, a tág lapályon hullámzik a búza, suttog a kukorica. A háttérben, a szőlődombok mögött indigókéken rajzolódik fel az égre a Mammuth-hegy szépívű gerince. Az árnyékban, a távoli szőlőkarók között piros házfedél látszik. Az Emaus, az apácák szőlője. A vár körül futó sétányon, magányos csizmás ember lépeget. Kis foxi követi. A püspök.

Észak felé vicinális pöfékel, vele párhuzamosan széles országút hatol be a hegyek közé. Az úton az enyedi főispán sárga gigje porzik a sárdi birtok felé. A hatalmas ember fél szemét fekete kötés takarja. Hátul a Kecskekő vulkanikus kupolája tör a hegyvidék kék és ózonos egébe. Alatta Magyarigen illatos szőlőjét érleli a nap. Az ott már hegyvidék, levegője éles, emberei nehéz rnozgásúak. A magas sziklák között örökké hideg tengerszem nézi az eget. Lenn, Magyarigen temetőjében Bod Péter hamvai nyugszanak.

A három kanonok megkerülte a várat és leért a főtérre. Kellemesen zsibong az alkony. A fiatal tisztek kardja élénken csörög, a lányok nevetnek. A cukrászdából vanília- és jegeskávé-illat száll ki az alkonyba. Az állatorvos visszaérkezett a vágóhídról, a némettanár a tornaóráról, a fatermelő Alvincról. Ott van a közjegyző és a tisztiügyész is. A kávéház előtt ülnek és ellenségesen néznek át a terasz másik végébe, amelyben teniszruhás tisztek nevetgélnek kincstári hölgyeikkel. A polgármester lassan hazafelé kocog. Hirtelen szemben találja magát a várból lejövő tábornokkal és kíséretével. A tábornok úgy érzi, enyhítenie kell valamit a légköri villamosságon, a polgármesterhez lép, tiszteleg és kezét nyújtja. Felajánlja, hogy a polgárság szórakoztatására ezután zenés takarodókat tartat. A hír felderíti az arcokat. Csak a dinnyefejű szerkesztő opponál. Félig már megírta vezércikkét. Esteledik. A sétatéri klub ülése véget ért, az ó-lábú pék himbálózva halad a Közép utca felé. A diák is elvált a lánytól, félve surran át a főtéren, és boldog, hogy senki se érte tetten első találkozóján. Nem tudja, hogy szép és csodálatos délutánja így szerepel a tanár noteszében: "Kónyi lánnyal kóricált."

A várban harangoznak. A főtér ívlámpái felgyulladnak.

HARCSAI

 

Az osztály írásbelijét végezte. Jablonszky szórakozottan nézegette az ablakpárkányon kötekedő verebeket. Aztán leszállt a tanári emelvényről, végigsétált a padsorok között, és észrevétlenül megállott a Harcsai Ágnes háta mögött. A lány roppant szorgalommal olvasgatta a feladott tézist. Néha egy-egy mélységes pillantást vetett a levegőbe, aztán hirtelen belemártotta tollát a tintába, és a mennyezetre nézett.

— Nem megy? — kérdezte a tanár halkan és jóindulatú mosollyal.

Harcsai elvörösödött, és zavartan makogott valamit. A tanár előrehajolt, lenézett a lány üres füzetébe. Menni akart, amikor a tekintete megbotlott a lány telt nyakán, felremegő kezein. Néhány másodpercig mozdulatlanul és elkomolyodva nézte. Aztán halkan, hogy az osztályt ne zavarja, hirtelen azt mondta:

— Óra után maradjon a teremben.

Harmincegy fej rezzent galvanikusan a magasba, harmincegy apró nő szimatolt izgatottan, tágra csodálkozó szemekkel a szokatlan esemény színhelye felé.

— Mi történt?

A dolgozatírás megakadt. Percekig sercegett a suttogó találgatás. Óra után az osztály kivonult a teremből, és Harcsai egyedül maradt Jablonszkyval. A folyosó felől mohó fülek tapadtak az ajtóra, a kulcslyuk előtt néma, de szívós tülekedés támadt. A szenzáció felturkálta a kicsiny agyvelőket és szerteröpítette a felajzott fantáziákat.

— Mogyorót evett.

— Nem, a tandíj miatt — jelentette ki egy másik.

— Nem! Ha csak ennyi volna, azt Jablonszky az osztály előtt is megmondta volna. Másról lehet szó.

— Igen — döntötték el tompa bizonytalansággal —, másról van szó.

A hallgatózók az áhítatos tülekedés miatt semmit sem hallottak, a leselkedők semmit sem láttak, az izgalom tehát tetőpontjára hágott. Tulajdonképpen nem is Harcsai miatt. Inkább Jablonszky miatt. Ez a titokzatos négyszemközöttiség Jablonszkyval hallatlanul érdekes lehetett. Mert Jablonszky hallatlanul cukros ember volt. Cukros? Több ennél. Barna, sovány, szigorú, majdnem isteni. Szép hosszúkás kezén finom erek kéklettek, és félévkor majdnem a fél osztályt elbuktatta.

Valaki megnézte az óráját. A titokzatos kihallgatás majdnem hat percig tartott. Jablonszky kinyitotta az ajtót. Száját komoran összehúzta, és besietett a tanári szobába. Az osztály lerohanta Harcsai Ágnest. Még azok sem mérsékelték magukat, akik hónapokon keresztül egy szót sem váltottak vele. Mert Harcsai Ágnesnek rnár a tizenhárom évesek birodalmában ki volt jelölve, kérlelhetetlen pontossággal meg volt állapítva szociális jelenje és jövője: az utolsó pad. Az utolsó pad az osztály legvégén, a lélek, a szegénység palaszürke homálya. Ki volt itt a többieké is jelölve: a csincsillakabátosoké, a sokgyermekes csendes háziaké, a szubretteké és a boldogság hajótöröttjeié. A szokatlan esemény a csincsillajövőjűeket is kisodorta fintorgó elvonultságukból. Harcsai sápadtan állt a lármás, feszülő gyűrű közepén, arcán zavart mosoly vonaglott s nem felelt. Faggatták, kérlelték, néhányan megfogták a karját, és barátságosan félrevonták: nem felelt. Csengettek és ő összeszorítött szájjal, törhetetlen, makacs szótlansággal vánszorgott a helyére. A következő szünetben újra körülgyűrüzték. Az egyik lány — Biri Irma egy gomolyag pamutot ígért neki, ha megmondja, mi történt.

— Semmi — mondta Harcsai halkan, de konokul.

A lányok elhallgattak. Néhányan még várakozva állották körül, hideg és kutató pillantásokkal méregették, aztán elvonultak. Összedugták a fejüket, és elhatározták, hogy semmi érdekes nem történt. Harcsai bizonyára valami fiúval járt az utcán, és a tanár ezért alaposan leszidta.

— A sóárudás fiával — vihogta valaki hangosan.

Harsány, szemtelen nevetés követte a magyarázatot. Kárörvendő, megbotránkozott tekintetek zápora nyilazott az utolsó pad irányába. A sóárudás fia hülye volt. Az áldozat fájó szégyenkezéssel állta a koncentrált megvetést. Színtelen, sivár arcán néhány kövér szeplő gyulladt ki. Mintha sajnálták volna, hogy az előbb a közérdeklődés magaslatára emelték, megvetésükkel sietve és türelmetlenül lökték vissza hát az észrevétlenség infernójába. És Harcsai Ágnes csak most adott magának igazán számot arról, hogy neve, énje, figurája már azóta sínyli a lányok eltaszító gőgjét, amióta palatáblájával bebotlott közéjük.

Hazamenet megsemmisülve kullogott a fennhéjázó kis embercsoport mögött. Affektáltan csicseregve ugráltak végig a keskeny járdán, friss pofácskájuk tündökölt, szájuk sistergett, cipőjük puha bőrén napsugár ragyogott, kacér szoknyájuk szüntelen jókedvtől rezgett, és ahogy néha jobbra-balra csapódott gonosz kis testükön, térdük körül habosfehéren csipkézett ki alsóruhájuk madeirás szegélye. Harcsai elégikusan mérlegelte a cipőjüket, tiszta tavaszikabátjukat, hátukon ugráló szalagos copfjukat. Fájdalom sajgott benne, és a szíve homályában gyűlölet ébredezett. Baróti Aranka a legbutább lány az egész intézetben. Jonathán, akárhogy takargatta, bicegett, és olyan sutákat ugrott, mint egy kecskebak. Bicegett, kapkodta a lábát, és a lányok nem nevettek rajta a tánciskolában. Biri Irma? Ragyás. Kovács Rizának faggyúszaga van. Az apja hentes. Borzas, kövér és hottentotta. Wild Marcsa? A húga megszökött tavaly egy pincérrel. Mindenki tudja. Rozsondai? Az anyja alatt tavaly a vizsgán leszakadt a szék, olyan irtó hájas. Hát akkor... miért? Miért nézik le őt? Ment, borúsan ballagott utánuk. Kínzó nosztalgia fogta el, hogy közöttük lehessen. Az a finomság, ahogy a kalapjukat hordták, az a hang, az a titkolózó szerelmes suttogás, ahogy egész úton Jablonszkyról tárgyaltak, szertelen vágyat ébresztett benne, hogy közöttük lehessen, és velük meghitten Jablonszkyról pusmoghasson.

Mert tudni kell, hogy az osztály szerelmes volt Jablonszkyba. Ez szinte kötelező volt. A múltkor is elvesztette egyik kabátgombját, és a lányok sorsot húztak, hogy kié legyen. De mert Döbrenteinek jutott, aki sokat köhögött és sokat mulasztott, elvették tőle, és elhatározták, hogy a gomb köztulajdon, osztályereklye, mindenki egy hétig tarthatja magánál. Most éppen Jonathánnál van, a nyakán viseli egy aranymedalionban. Reggel kapta, és a medaliont azért emeli öt percenként oly átszellemült arccal a szájához. Lassan kullogott mögöttük, és észre sem vette, hogy a kis Lakner lohol utána. Enneki a kis siralmas Laknernak heves társulási ösztöne nem volt vigasztalló a számára, mert osztályhelyzetére nézve Lakner is nulla volt, elmosódott, fakó kis lény a lányok virító tömkelegében, azon kívül mindig lógott a harisnyája.

— Mit mondott? — hadarta barátságosan a fülébe, és sebesen lenyúli a cipője száráig, hogy lelógó harisnyáját felhúzza. Harcsai habozott. Azok az élénk, kacér kis dögök meg álltak az utca sarkán, és búcsúzkodtak. Harcsainak sárga izgalom öntötte el az arcát. Fölemelte a fejét, és mosolygott.

— Azt mondta — felelte fennhangon a kis Laknernak, mikor a csoport előtt elhaladtak —, hogy szerelmes belém. A kijelentést megdöbbent csend követte. A lányok néma borjúarccal meredtek utána. A lábuk gyökeret vert az aszfaltba. Harcsai pedig könnyedén lebegett most tova, szinte súlytalanul és jelenésszerűen, és a szíve vad dobogással ünnepelte a magasztos pillanatot.

— Hallottátok? — suttogta Baróti megrémülve.

Néhány néma másodperc telt el.

— Hazugság — jelentette ki Jonathán felocsúdva. Jonathánra néztek. Felpislogtak, aztán felragyogtak.

— Hazugság! Mosolyogva eszméltek föl, és boldogan hagyták rá, hogy hazugság. És milyen arcátlanság. Télen még az anyja cipőjében jött az iskolába, a feje búbján ócska, rongyos taftszalag éktelenkedik, és még hogy Jablonszky szerelmes belé! Harsogva buggyant ki belőlük a gúnyos nevetés. Csakhogy Jablonszky másnap megállította Harcsait a folyosón.

Azért nem kell rám haragudnia, Harcsai — mondta bará tságosan. Harcsainak kigyulladtak a szeplői, és lehajtotta a fejét. A nyájas mondás villámsebesen indult el a folyosón, s mire visszatért szünet végén a terembe, olyan volt, mint egy himnusz: gyönyörű, fenséges, szédítő. A lányok megilletődtek, és halk tanácskozásba kezdtek. Óra alatt minduntalan hátrafordultak, és a tekintetük lopva és szomjasan kereste Harcsai Ágnest. A kételyek eloszlottak, és némi póttanácskozás után az osztály megrendülve vette tudomásul a szédületes szenzációt, hogy Jablonszky szerelmes Harcsai Ágnesbe.

Hazamenet Jonathán valami ürüggyel elmaradt a lányoktól, Harcsaihoz csatlakozott.

— Mennyi maradéka volt az osztásnál? — kérdezte tőle roppant barátságosan. Másnap Baróti, Kovács és Biri csatlakoztak hozzá. Baróti szorosan lépegetett mellette, és amikor a többiek nem hallották, sietve, súgva engedélyt kért arra, hogy meglátogathassa. És elment délután, egy tábla Suchard-csokoládét vitt neki, megtanulták a történelmet, és amikor magukra maradtak a szobában, hirtelen azt kérdezte tőle:

— Igaz, hogy tegnap délután találkoztak?

— Igaz — felelte Harcsai rövid habozás után.

— A parkban?

Harcsai rejtélyesen mosolygott:

— Titok.

Baróti gyorsan megesküdött a maga és a Jablonszky tanár üdvösségére, hogy nem fog senkinek szólani.

— A parkban — hagyta rá Harcsai, és mosolyogva nézett a levegőbe.

— Hallatlan — nyögte Baróti boldog kábulatban. Szomjasan itta Harcsai elrévedő mosolyát, szeretett volna hallani még valamit, akármit, egy mákszemnyi édességet, de a nagy tisztelettől nem mert kérdezősködni. Este a kapuban, amikor búcsúzkodtak, összetegeződtek. Barótin boldog láz vett erőt. Harcsainak dúsan kivirágzott. A tízpercek alatt karonfogva sétáltak vele az udvaron. Nagy kitüntetés volt, ha valaki mellette mehetett. Furakodások, lökdösődések és haragok támadtak emiatt. Jonathán hízelegve bicegett mellette, viszont Biri egy tornaórán abban a kegyben részesült, hogy befonhatta a Harcsai kócszínű varkocsát. Boldog volt az, akinek a padjába beült néhány pillanatra vagy az emlékkönyvébe belekarmolászott néhány kajla sort. Vasárnap Biriéknál csokoládétortás, befőttes ozsonna volt a tiszteletére, és ő egy szál nefelejcset nyújtott át Biri Irmának.

— Tőle kaptam a délelőtt.

A lányok nekiestek a virágnak és megcsókolták.

— Igaz, hogy csütörtökön együtt voltatok a moziban?— kérdezte az egyik.

— Ki mondta? — kérdezte Harcsai feszült csend után. — Az Auspicz azt mondja, hogy a nővére látta. Igaz? — Igaz, felelte Harcsai andalgó hangon.

A tizenhárom éves hölgyek majd leszédültek a székről izgalmukban. Végtelenül irigyelték és végtelenül tisztelték most Harcsait. Harcsai volt az összekötő kapocs közöttük és Jablonszky között. És azzal, hogy a tanár kilépett az ábrándos messziségek ködéből, és egy közülük való meghatározható és érzékelhető személyt választott szerelme tárgyául, úgy érezték, maguk is közelebb jutottak az imádott férfihoz. Harcsain keresztül élvezték a szerelem misztikus gyönyörét. És Harcsai végtelent nőtt a szemükben. A blúza, vedlett köténykéje, szürke szeme, gondozatlan, rút haja mind külön-külön tárgya volt a hódolatnak és áhítatos tiszteletnek. Szorongatták a kezét, és naplót vezettek arról, hogy titokban hányszor sikerült megcsókolniok a haját. Egyszer megmutatták neki Jablonszky elvesztett kabátgombját. Megnézte. Elhúzta a száját.

— Nem a Jablonszkyé — jelentette ki kategorikus biztonsággal.

— Nem?

— Nem. Én ismerem a...

Mosolygott és elhallgatott. Sóvár kíváncsisággal nézték, és viharos mohósággal habzsolták fel azt a néhány diszkrét morzsát, amit Harcsai titkolózó óvatossággal, a szokásos fogadalmi eskü elhangzása után elhullatott.

— Láttam a feleségét — újságolta az egyik lány egyszer, amikor az osztály kirándult a botanikus kertbe.

— Biztosan nem szereti — vélekedett Jonathán.

— Utálja — mondta Harcsai kurtán.

Körülvették. A szemük lázasan csillogott.

— Mondok valamit. De előbb esküdjetek meg, hogy nem szóltok senkinek. Bakó, maga ne hallgatózzék, legyen szíves, menjen el innen.

Bakó elsompolygott, a lányok megvetően néztek utána, aztán ünnepélyesen letették a cikornyás esküt. — Bizonyúristen, a Jablonszky tanár úr boldogságára és a szüleim életére...

— Elválik a feleségétől — mondta Harcsai síri hangon —, és jövő pünkösdre feleségül vesz. Elmegyünk Olaszországba, aztán Velencébe.

— Velencébe...— zúgott az ujjongó csodálkozás.

— Igen. Gondolán megyünk Velencébe. Nagyon szép kelengyét kapok, tizenkét kombinét riseliővel, egy nyers selyem és egy krepdesin ruhát, egy bordó tavaszi kabátot kék selyembéléssel és harisnyákat.

— Kosztümöt nem?

— De. És napernyőt.

— Kalapot nem?

— De. Három kalapot.

A lányok borzongtaka gyönyörtől, és a kelengyét beírták a naplójukba. És a Jablonszky titkos szerelmét elhalmozták kézimunkákkal, zsebkendőkkel, süteménnyel, könyvvel. Vetélkedtek a barátságáért, megfizették a bizalmát, és este nyugtalanul álmodoztak róla és Jablonszkyról. Ő pedig méltóságteljesen sütkérezett a hódolatban. Egyszer előadás előtt Kovács Rizának, aki egy ezüst nyakláncot adott neki, a lépcsőházban egy levelet mutatott. Csak a boríték hátulját mutatta, a címzést és tartalmat nem, mert Jablonszky megeskette a szerelmükre, hogy senkinek sem fogja megmutatni. A hír hamar szétfutott, a lányok könyörögtek neki, óra alatt megható leveleket juttattak el hozzá, de ő állhatatos maradt. Ha megtenné, elvesztené a Jablonszky szerelmét.

A következő napon Jablonszky nem jött fel órára.

— Összeveszett miattam a feleségével — adta meg hosszas faggatás után Harcsai Ágnes a magyarázatot. Harmadnap az osztály izgatottan leste a tanár arcát. Jablonszky szótlan volt, és szórakozottan hallgatta a feleleteket. Révedő tekintetét néha barátságosan emelte Harcsaira. És Harcsai, a pettyes arcú, vedlett ruhájú, silány Harcsai Ágnes félelmetes népszerűségre tett szert az intézetben. A tanár egyszer kiszólította: Harcsai hebegett, de a tanár elnézően mosolygott, és kettős osztályzatot írt be neki. Ettől fogva Harcsai személyek sorsát és bukását irányította. Akire szeszélyes gőgjében megharagudott, az számíthatott arra, hogy Jablonszkynál megbukik. Az osztály remegett a pillantásától, sietve hódolt diktátori szeszélyeinek, és megadással tűrte a szívtelenségeit. Uralkodott rajtuk, parancsolt, kegyeket osztogatott, jó osztályzatokat ígért és rossz osztályzatokkal fenyegetőzött. Elhalmozták ajándékokkal, süteményt, kézimunkát, könyvet áldoztak zsarnoki oltárán, verseket írtak istennői mosolyáról, és könnyes sorokban panaszolták fel a hűtlenségét.

— Mondjátok meg Sommernek — adta ki egyszer a parancsot —, hogy adja nekem azt a pirosköves aranygyűrűt.

Sommer megijedt és sírni kezdett.

— A mamám észreveszi — dadogta kétségbeesetten. — Igen? Ahogy gondolja — üzente vissza neki összevont szemöldökkel.

Másnap megkapta a gyűrűt. Sommernek otthon megcibálta az anyja a haját, mert elvesztette a gyűrűt. De Harcsai kárpótolta. Levágott egy darabkát hajszalagjából, és Sommernek ajándékozta. A lányok alázata és vak engedelmessége szilajabbá és követelőbbé tette. Most már nyakláncokra és fülbevalókra is kedvet kapott. Azzal a néhány párral, amit kurta szóval kiparancsolt a lányok füléből, nem volt megelégedve. Megtetszett neki a Srank Ilona fülbevalója is. Ki is vette a lány füléből, kézitükröt kért, és a fülbevalót beakasztotta a saját fülébe.

— Megtartom — jelentette ki egyszerűen. Srank szegény lány volt, az anyja pecsenyét sütött a vásártéren. Megfogta a fülbevalót, úgy, ahogy a Harcsai fülében lógott, és húzni kezdte.

— Nem adom — mondta határozott hangon.

A lányok felsziszegtek. Harcsai mosolygott:

— Hát akkor meg vagy bukva.

— Nem félek magától — felelte Srank rendíthetetlen nyugalommal. A kijelentést mély megbotránkozás követte, ámbár akadtak már olyanok is, akiknek bátorítóan csillogott fel a szemük. Jonathán felháborodva fordult a lázadó felé: — Majd meglátja a következményeket, maga pulykatojás.

Másnap Jablonszky komor arccal lépett a terembe.

Utána nemsokára megérkezett az igazgató úr is.

— Harcsai jöjjön ki — mondta az igazgató.

A termen izgalom hullámzott végig. Harcsai elsárgult.

Pillantása végigrebbent az osztályon, amely tágra meredten szegezte rá a szemét, aztán kilépett, és megállott az emelvény előtt.

— Igaz-e az, hogy négy tanulónak elvette a fülbevalóját és egynek a gyűrűjét?

— Nem igaz. — felelte néhány pillanatnyi habozás után. .

— Nem? Baróti... Kovács... Jonathán... Biri... Sommer. Jöjjenek ki. Igaz?

A lányok rémülten állottak meg a katedra előtt. Ránéztek Harcsaira. Aztán lesütötték a szemüket.

— Feleljenek — rikácsolta az igazgató.

— Nem igaz — dadogta Jonathán elhaló hangon.

— Nem igaz — suttogta Biri megrettenve.

Aztán csend következett.

— Kovács!

— Nem igaz! — mondta Kovács nekibátorodva.

A másik kettő aztán már határozott hangon jelentette ki, hogy nem igaz. Hamarosan magukhoz tértek, és a faggatások, keresztkérdések dacára keményen tagadtak.

— Hát Srank — bömbölte az igazgató —, akkor maga hazudott és rágalmazott.

Srank sírva fakadt.

— Nem hazudtam. A lányok nem merik megmondani, félnek, hogy Jablonszky tanár úr elbuktatja őket. Jablonszky elképedt. Ő? Miért buktatná el?

— Mert a Harcsai Ágnes vőlegénye.

Az igazgató és Jablonszky egymásra néztek. Jablonszky kinyújtotta a nyakát, és derűsen kérdezte: a vőlegénye?

Srank zavartan pislogott Harcsaira. Előbb makogva, kapkodva, aztán az igazgató kérdéseire mind jobban nekibátorodva, kusza összevisszasággal, rosszul ellesett szavakkal, néhány emlékezetében maradt színes frázissal kiteregette, amit tudott. Aztán lassanként szélesebb mederbe hatolt, és vészes bőbeszédűséggel hömpölygött keresztül az eseményeken. A tanár úr óra után egyszer benn marasztotta Harcsaita teremben. Aztán a parkban találkoztak. A moziba is elmentek. Felemlítette a leveleket is, és Jablonszkynak tótágast állt az esze a meglepetéstől.

— Már a csónakázásról is beszéltek.

— Milyen csónakázásról? — kérdezte az igazgató feneketlen elképedéssel.

— Hogy Velencébe mennek nászútra, és ott csónakázni fognak. És hogy a tanár úr tizenkét kombinét fog neki venni madeiraájnzáccal. És selyem alsószoknyát. És elválik a feleségétől.

Jablonszky hitetlenkedve, tehetetlenül, megfagyva nézte Harcsai Ágnest, aki csúnyán, soványan, lázas arccal, vakmerően és káprázatos biztonsággal állott most a tanári pódium előtt.

— Igaz ez? Mondta maga ezeket? — suttogta az igazgató elkékülve.

A lány orozva végignézett az osztályon. Villámgyorsan felmérte a helyzetet. A lányok bambán meredtek rá. A tekintetük megdöbbenést és bizonytalanságot fejezett ki. Meginogtak, a hitük összeroppanni készült.

— Hogyan mondhatott ilyet? — üvöltötte az igazgató cérnavékonyan. — Honnan vette ezt a hajmeresztő mesét?

Harcsai újra az osztályra nézett. Érezte, hogy szilárdnak kell lennie, mert minden kockán forog. Felemelte a fejét. A hangja már nem volt tétova:

— Nem mese. Igaz. Jablonszky tanár szerelmet vallott nekem.

— Én? — üvöltötte most már Jablonszky is.

— Igen.

— Én?

— Igen!

— Mikor?

— Egy írásbelin azt mondta a tanár úr, hogy maradjak a teremben, mert mondani akar nekem valamit... Én benn maradtam a teremben a tanár úrral... és akkor történt.

— De hát mi? Mi történt akkor?

— Szerelmet vallott.

Az igazgatónak taréj vörösen lógtak a pofazacskói, izgatottan hunyorított, és féloldalt, lopva a tanárra pislogott. Az osztály fele páni rémületében a padok alatt didergett, a másik fele elkábulva meredt a lányra, aki szoborrá keményedve állott a két vonagló férfi előtt. Jablonszky felállott.

— Mit mondtam akkor? — kérdezte rekedten. — Nézzen rám és mondja meg, hogy mit mondtam akkor magának?

— Harcsai mereven nézett a szeme közé.

— Hogy szerelmes belém.

A terem felzúgott a rémülettől. Az igazgató eltátott szájjal, elbutulva bámult a lány vakmerő, hideg arcába. Jablonszky vonaglott dühében, és tehetetlen vigyorral fonta össze mellén a karjait.

— Én?... Én? Maga elvetemült söpredék... maga alávaló... hát nem azt mondtam akkor, hogy egy ilyen felnőtt lánynak nem illik fekete körmökkel és mosdatlan kézzel iskolába járni? Nem azt mondtam, hogy mossa meg minden reggel szappannal a nyakát?

Valaki elröhögte magát, egy másik lány idegrohamot kapott. Az igazgató rikácsolva verdeste az osztálykönyvet. Jonathán, aki eddig kéjes vacogással nézte a jelenetet, most megdermedve süllyedt a pad alá, és a fejét hangos koppanással verte az asztal sarkába. Hátul kuncogtak.

— Rettenetes! — lihegte Kovács Riza ájuldozva.

És Jablonszky állt, állott összefont karokkal, villámló tekintettel, és rekedten ismételte a kérést:

— Hát nem ezt mondtam?

— Nem. — jelentette ki a lány rettenetes elszántsággal, vakmerőségtől eltorzult arccal. — Azt mondta a tanár úr, hogy szeret. Találkára hívott a moziba.

— Én? — kérdezte Jablonszky elborulva, szenvedő mosollyal.

— Igen — hazudott Harcsai Ágnes rettenthetetlen konoksággal.

Aztán eljött a vizsgálat, jöttek az újságok, és Jablonszkyt elhelyezték egy eldugott kis vidéki városba. Harcsai Ágnes pedig örökre kimaradt az iskolából.

 

NAPLÓ. BEIRATKOZUNK

 

Két hét óta zaklatja a ház minden épkézláb matematikusát, hogy számítanák ki, hányszor kell még aludnia, amíg iskolába megy. Hatéves és a közoktatási törvények úgy rendelkeznek, hogy meg kell kezdenie az Élet Iskoláját. Az Élet Iskolája kissé messze van tőlünk, meghagyom hát, hogy korán keltsenek fel. Reggel hatkor már ébren vagyok. A beiratás kellemes izgalma jobb ébresztőórának bizonyult, mint a cselédlány. Alattunk a pincében (finom háztulajdonosi nyelven: szuterénben) makacsul kalapálnak. Hamarosan rájövök, hogy talpat kalapálnak. Suszter lakik alattunk, a szónak minden csirizes, savanykás, sokgyermekes értelmében, aki heves kalapálással áldoz a cipőtalpalás hajnali szertartásának. Feri felé pislantok. A takaró púpja alól egy keskeny nyíláson ragyogó vidámsággal bukkan ki a tekintete. A homályból kiragyogó éberségén látom, hogy régen nem alszik már.

— Felkelhetek? — suttogja izgatottan.

Megnézem az órát, bólintok. Kiszökken a takaró alól. A következő pillanatban már a fürdőszobában van. A beiratás ismeretlen nagyszerűségein túl van még valami, ami ezt a dátumot történelmi dátummá avatja: mától kezdve egyedül fog öltözködni. Fontos határkő. Az első kísérlet kissé még balul üt ki. A jobb lábára való cipőt a bal lábára húzza fel. A fogpép jelentékeny részét később a fülében találom meg. A nadrágtartóval is képtelen komplikációk merülnek fel. A reggelinek lőttek, hallani sem akar róla. Elfelejti elzárni a vízcsapot, és váratlanul valami énekbe kezd. Szöveg, melódia: saját szerzemény. A szöveg: A-pu-ka ma be-i-rat en-ge-met, en-ge-met, en-ge-met. A melódiában felfedeztem a Torreádor-induló és a Bújj, bújj, zöld ág sápadt rongyfoszlányait. Kiapadhatatlanul hamis hangkészlettel rendelkezik, csak akkor hagyja abba, amikor a nyitott ajtón át megpillantja Lajost, a suszter — sorrendre hetedik — gyerekét. Erre kivágtat az udvarra. Lajos a pinceajtóban ácsorog és almát reggelizik. Még nem mosakodott. Nem is fog. Feri azt állítja, hogy Lajoséknál nem kötelező a mosakodás. Elsétál a pinceajtó előtt, nem szól Lajoshoz. Mikor úgy véli, hogy mostmár eléggé érdekessé vált a helyzet azzal, hogy némaságba burkolózott, megfordul, könnyedén odaszól Lajosnak:

— Találd ki, Lujas, mi lesz ma.

Lujast mond. Fölényből, és mert ez a Lajos valahogy csakugyan inkább Lujas, mint Lajos. Lajos a feladott kérdésre nem felel. Egyrészt azért, mert sokkal óvatosabb, hogysem a feladott kérdésre felelni szokott volna, másrészt azért, mert Ferin új ruhát lát. A Feri ruhája zöld, tehát azt mondja Ferinek:

— Ne állj ide a mi pinceajtónk elé. Te spenót!

Ferit a váratlan hasonlat kihozta jól megjátszott fölényéből.

— Te vagy spenót... Te sóska...

S mert a sóskamártást ki nem állhatja, őszinte, nagy diadallal ismétli a jól sikerült csere-hasonlatot: te sóskaszósz... Aztán dicsőségesen elvonul. Néhány lépés után eszébe jut az iskola, és önérzetesen hátrafordul:

— Apukám ma beirat engem iskolába!

Az ünnepélyes nyilatkozat hallatára néhány gyerek még kiszivárog a pincelakásból. Az udvar lassankint megtelik tiszteletre gerjedt arcokkal, piszkos, mezítlábakkal és csodálkozó kérdésekkel.

A feleségem ma reggelig nem hitt ebben a beiratási fantomban. Nem hatolt le a tudatáig, s most, hogy látja, a könyörtelen előkészületeket, érzelgős mélabú ragadja meg.

— Komolyan beiratod?

— Be — jelzem férfias fejbólintással.

— Istenem — sóhajtja, és kényszeredett mosolyából látom, hogy sajgó ünnepélyesség fojtogatja. — Hiszen olyan kicsi még — mondja, és keze megdöbbenve, védőleg nyúl a gyermek felé. — Csakugyan beiratod?

— Gyerünk — vezényelem katonás szigorral. Feri beleteszi a kezét a kezembe, és megindulunk az Élet iskolája felé. Máskor így utcán menet társalogni és csacsogni szoktunk, ő rendszerint Lajosról vagy valami kerékpárról magyaráz, én az utcai forgalom veszélyeiről. Most hallgatva lépegetünk egymás mellett. Kis cipője riadtan sipitel az aszfalton. Sárgásbarna diftinkalapja ráborul az arcára, amely olyan, mit a tejeskávé, ha valaki barnán szereti. A szája tüzes (szóval epervörös) az izgalmas titoktól, amely a nagy épület felől feléje mered. Kis földi eper még — folytatom a hasonlatot — , üde és tudatlan. Nemrég még azt kérdezte az anyjától a strandon: "Ugye azért engedik ki a medencéből este a vizet, hogy összeszedhessék azokat, akik belefulladtak?" És most már itt a törvény, itt az iskola. Megyünk, lépegetünk, hallgatunk. Úgy rémlik, tegnap még én lépegettem így az apám mellett. Beiratni vitt. Ilyen kedves rövid harisnya volt a lábamon, ilyen barna voltam, ilyen nagyon fogtam az apám kezét, és ilyen tudatlanul néztem én is az élet medencéjébe. Rettenetes — mondom magamnak — , rettenetes, hogy milyen szép ez. Még érzem az iskola szagát, az első ceruza illatát, még mindig érzem azokat az újszerű szagokat, amiket hatéves orrom beszívott az első osztályú tanterem küszöbén. Látom, hogy elrohantam megvenni az első füzetet. Irka. Ez volt ráírva világoszöld betűkkel. Alatta egy vadász haladt vállra vetett puskával, és fölötte jegenyén szarka fészkelt...

Milyen rejtélyesek ezek a dolgok. Milyen rejtélyes volt előttem még tegnap felnőtt embernek, apának lenni! Nem értettem az apákat, és egy kicsit ma sem értem őket. Érthetetlen volt például, hogy az apámnak pénz van a zsebében, és mégsem vesz magának szentjánoskenyeret vagy parittyagumit. Apa — éreztem akkor — , az valami végtelenül más dolog, mint gyermek. Az apák olyan rejtélyes lények, olyan messziek, olyan külön emberfajta. Vannak gyermekek, állatok és felnőttek, gondoltam, ahogy az élő világot osztályozni próbáltam. Az apák teljesen másképp viselkednek, mint a gyermekek. Újságba temetkeznek, ülnek némán a borbélynál vastag szappanhabbal az arcukon, az utcán mindig lépésben haladnak, ha a járdán követ vagy üres cérnaorsót látnak, nem rúgják tovább, és sohasem futnak. Én például sohasem láttam az apámat futni. Sohasem hallottam kandírozott cukrot ropogtatni. A zsebeinek egészen más szaga volt, mint az én zsebeimnek. Felnőtt, rejtélyes tiszteletet gerjesztő szaga volt. Húsvétkor nem ment locsolni a többi apákkal. Sohasem mászott fel a padlásra, hogy megnézze, milyen az a padlás, homályos zugaival, kifeszített köteleivel, egymásba kapcsolódó gerendáival. Nagyon sokszor átsuhantak rajtam ezek az apai furcsaságok, és a padlás, cérnaorsó, húsvéti locsolás iránti érdeklődés tökéletes hiánya valahogy azonos volt bennem az apa fogalmával. Néhányszor eltűnődtem rajta: miért nem mennek az apák a patakba fürdeni csoportososan, több apa együtt? Miért beszélget két apa olyan sokáig, ha összetalálkoznak az utcán, miért mondanak egymásnak ilyen kézzel meg nem tapogatható száraz értelmetlenségeket, mint: " Szerény véleményem szerint ezt az elvet nem lehet átültetni a gyakorlatba." Mi az a szerény, mi az az elv? Az átültetést tudtam: annyit jelent, hogy a kaktuszt át kell ültetni egyik cserépből a másikba, mert a régi cserép megrepedt. A gyakorlatot is tudtam: a katonák elmennek manőverre, és a hátukra oda van erősítve egy szőrös skatulya, és nagyon izzadnak. De a manővert meg a kaktuszt együtt nem értettem. Nem értettem ezeket a türelmes és megfoghatatlan apai diskurálgatásokat, és néhányszor csodálkozva vetettem fel a legtermészetesebb kérdést, hogy miért nem mondja egyszer sem egyik apa a másiknak:

— Jóska, gyere bigézni.

Vagy:

— Gyere vegyünk lehúzós képet.

— Nem menyek — kéne erre felelnie a másik apának — , nem menyek, csak ha engeded, hogy én is lehúzzak.

— Engedem, hogy te is lehúzzál.

— Két képet?

— Kettőt. Nálad nem szok lejönni az egész kép, amikor leradírozod az ujjaiddal? Nálam le szok jönni.

— Nálam nem szok lejönni — kéne felelje a másik apa, az ügyesebbik apa...

Aztán az a kérdés is felmerült néha bennem, ahogy így végigtekintettem az apák értelmetlen és szegényes szokásain, hogy miért nem tartanak üveggolyót a zsebükben, miért nem beszélnek össze, egy csapat apa, hogy kimennek a temető mögé futballozni? És általában, miért nem nevetnek, fütyörésznek, futkároznak az apák az utcán, miért nem hógolyóznak? Miért nem hintáznak a székkel, és miért öltik magukra komor apa-arcukat, ha a gyerek hintázik? És legfőképpen: miért nem mennek sohasem fel a padlásra? Holott a padlás olyan szerfölött érdekes világ.

Igen, miért nem? Ma sem tudom. Semmi okuk rá, hogy ilyen hideg, távoli, örömellenes lények legyenek. Törvényei, alapszabályai vannak az apaságnak? Fegyelmi szabályok tilalmazzák a padlást, szentjánoskenyeret, futólépést?

Azt hiszem, sok porhintést követnek el az apák, sok ostobaság van abban a paragrafusban, hogy az apáknak tilos a padlásra mászni...

Ferit is foglalkoztatják ezek az érthetetlenségek. Most is mire gondolhat? Izgatottan csoszog mellettem, a teste egy lázas dobbanás, kis keze izzad a tenyeremben. Úgy érzem, hogy kézen fogva viszem magammal beiratni. Két pár cipő, két pár szem, de egy élet, egy ütemre lüktető lélek. Érzem az egységet, a dolog álomszerű ismétlődését...

A tanterem tisztára van súrolva. A végén egye emelvény, rajta a tanítók kara. Ott van az én tanítóm is, aki húsz év előtt meghalt, az a szigorú, bajuszát pedrő tanító. Elbátortalanodva közeledünk az ünnepélyes emelvényhez. Az egyik tanító csak úgy megszokásból megemeli a nádpálcát. Az én tanítóm hűvösen rám tekint, mármint Ferire, aztán belekukucskál egy keskeny cukorkás zacskóba, és kiemel néhány szem szalmiákcukrot. Erről még jobban ráismerek. Mindig szalmiákcukrot szopogatott. Ki akarom nyitni a számat, de a torkomból csak zavart fátylak jönnek elő. Erélyesen kell megszólalnom, hogy hangom kiragadjon gyermekségem megszeppentő, lágy ködéből, egy felnőttest kell köhécselnem, hogy visszanyerjem apa-lényemet, nehogy magamat is beirassam. Egy pillanatig mégis gondolok rá: mi volna, ha én is beiratkoznék? Az első elemibe? Ezt az osztályt szívesen ismételném.

— Elhoztam a fiamat beiratni — mondom kissé erőltetett fölénnyel.

A tanítók kara mosolyogva néz Ferire. Gépesien kedvesek. Feri kíváncsian elnyílt szemmel álla a katedra előtt. Az utcán azt kérdezte, milyen az a beiratás? Mit csinálnak az emberrel? És milyen az a katedra?

Megkérdik tőle a nevét. Megmondja. Elfogultan, de elég fennhangon. A névben előforduló két "r" betűt raccsolva öblögeti. A tanítóság felfigyel. Meg egyszer hallani akarják. A szalmiákcukros a nádpálcához fordul:

— Kolléga úr majd lesz szíves súlyt helyezni erre a beszédhibára.

Aztán hozzám fordul:

— Tessék csak nyugodt lenni, majd megtanítjuk a helyes kiejtésre.

Beszédhiba? Érdekes: én egyáltalában nem találtam hibának. A feleségemnek még tetszett is. Eszembe jut a feleségem mélabúja, és jelzem, hogy a gyereket a szigorú téli hónapokban nem szeretném rendszeresen iskolába engedni Egy kicsit törékeny még a szervezete, majd gondoskodom róla, hogy pótolja az elmulasztottakat. Különben is — mondom — tud már írni, olvasni és számolni is egy kicsit.

A szalmiákcukros fanyarul belekukucskál a cukros zacskóba. A mellette ülő megértően csámcsog, és sokatmondóan ismétli, hát igen, igen... A harmadik a tanférfiú fölényével mosolyog. Elkérem az újságot, amelyet az asztalon látok, és Feri elé tartom. Feri olvasni kezd. A tanítók kényszeredetten hallgatnak. A szalmiákcukros rosszallóan tologatja ide-oda a szájában a cukrot. Hát igen — szólal meg némi gúnnyal a nádpálcás. De az iskolai nevelés mégiscsak más. A tagolásán hallik, hogy nem tanférfiú tanította... Aztán az együttes nevelés előnyeiről beszél. Koedukációnak nevezi. Majd makacsul újra visszakanyarodik a tagoló olvasás hátrányaira. Úgy néz a gyerekre, mint orvos a betegre, akit makacs székrekedésből kell kigyógyítani. Konok tanférfiú lehet ez az én emberem. A gyerek folyékonyan olvas, és ő azt mondja: "hallik a tagolásán". Nem is tagol. Igazságtalan ember ez az én tanítóm .. .

Feri kissé unja már a felnőttek fontoskodását, és amíg a beiratás szertartása folyik, kiszivárog az iskola udvarára. Néhány hasonló korú csimaszt látott ott.

Öt perc múlva követem. Ott áll a gyerekek között, élénk eszmecserében. Az egyik azt mondja neki: — Az én apám mészáros a Réti cégnél. — Az én apám író — jelzi Feri komolyan és az erőviszonyok teljes félreismerésével. A másik felduzzasztja kicsiny pofazacskóját, aztán beleüt, mire a szája nagyot csattan. Nagyon lesújtó vélemény lehet ez az írói pályáról, mert a többi jóízűen felnevet. — Az én apám fél kézzel odacsapja az apádat — henceg a lurkó — , és én is egy ujjal odaváglak téged... — Feri megütődik. — Szeretném látni — feleli sértődötten... A mészáros fia meglöki, majd egy fürge mozdulattal lenyomja a fejét. A barnássárga diftinkalap a földre hull...

Közbelépek. Feri fölveszi a kalapját a földről és szótlanul leporolja. Megyünk szótlanul hazafelé. Valami kis összeomlást érzek. A gyerek kedves raccsolása jut eszembe, a kedves kis diftinkalap. Majd szakférfiak fogják rávetni magukat erre a beszédhibára, gondolom. és nem fog többet tagolva olvasni. És szép hamvas diftinkalapja egyre gyakrabban meghempereg a porban...

Megérkezünk. Feri megáll a pinceajtóban és bekiáltja:

— Lujas, be vagyok iratva. Első o.t.

Az anyja meglátja a poros kalapot.

A szél lefújta a fejéről — mondom csendesen, hogy a gyerek meg ne halija. De különben is egy kissé olyan csendes hangulatban vagyok...

 

NAPLÓ, A VASABRONCS

 

Lajos itt lakik az udvaron, és Feri szerint igen nagy tekergő. Reggel egy darab kenyérrel és kigombolt nadrággal nekivág az életnek, s csak akkor vetődik haza, ha az utcai kofa, akitől dinnyét sajátított el, vagy a rendőr, aki valami utcai kihágáson éri, megkergeti.

Apja földhözragadt cipész, aki hajnaltól éjszakáig kalapálja a rozzant lábbeliket. Ehhez képest Lajost úgy kéne elképzelni, mint foltos, de rendes gyereket, aki a savanyú családi csirizből erényes és kiváló polgárrá fog kiterebélyesedni vagy valami híres feltalálóvá nőni. Esetleg valami bíboros lesz. (Lásd: a pápa és anyja a szegény mosónő). Ezekkel a megható lehetőségekkel szemben a történelmi valóság az, hogy Lajos egy kis piszkos fülű, szakadozott és ravasz kis csirkefogó, aki harmadik éve nyűvi az elemi első osztályát és aki az iskolai élet unalmát apróbb tolvajlásokkal, de viszont nagyobb csavargásokkal szokta tarkítani.

Ferit ezek a csapongások szemmel láthatólag irigységgel töltik el. Ha Lajos este nagy zajjal és kettérepedt fenekű nadrággal hazacsörtet, Feri abbahagyja a játékot, és féltékeny szótlansággal nézi végig a zajos bevonulást. Alapjában véve megveti Lajost szellemi alacsonyrendűsége miatt, és sugárzik a fölénytől, ha valami vaskos tudatlanságon éri. De ezek az esti hazatérések mégis nagyon imponálóak, különösen akkor, ha a bevonulás valami zsákmány kíséretében történik. A zsákmány rendszerint valami harisnyadoboz vagy vasabroncs vagy fűzfavessző, amit zsenge barátunk egy gyanútlan taligáról emelt le, vagy út menti szemétrakásból bányászott ki, és hozza ilyenkor, esti takarodó idején, büszke testtartással és azzal a diadalmas arckifejezéssel, amellyel római császárok vonulhattak át a diadalkapujuk alatt. Feri legyőzve és sajogva követi a peckes mozdulatokat. A hős eltűnik a pincegádorban, majd néhány perc múlva megjelenik egy nagy dara kenyérdúccal, hogy harisnyadobozát vagy vasabroncsát néhány komplikációt célzó mutatvánnyal megfitogtassa.

Ezúttal egy vasabroncs van műsoron.

Lajos gurítja, forgatja, eldűti gurulás közben és néhány más pazar mutatványt végez, és úgy tesz, mintha Ferit nem látná. Feri hamarosan leküzdi a vasabroncs okozta alacsonyabbrendűségét. És azt kérdezi fölényesen: mi ez?

— Találd ki, — hősködik Lajos nagyszerű vasabroncsának tudatában.

— Egy rozsdás vaskarika. Egy vacak csereabroncs.

— Hogyne — veri vissza a súlyos sértést Lajos, és kettőzött ügyességgel gurítja az abroncsot, látnivalóan azzal az igyekezettel, hogy minden, eddig még fel nem tárt nagyszerűségét kicsiholja.

Az abroncs gurul és zörög. Elég nagy abroncs. És elég szépen gurul. És a nehéz zörej, amely nyomon követi gurulását a cementes udvaron, szokatlanul érdekes.

Feri nézi. Leül az előszoba küszöbére és onnan nézi, jobb meggyőződése ellenére még lenézi a vasabroncsot, érvek sorakoznak fel kicsiny agyában a rozsdás és egészségtelen holmi ellen, nyilván az is eszébe jut, hogyha minden törik-szakad, ha már arról van szó, ő is tudna ilyen holmit szerezni, legfeljebb megkérné az apját, hogy vegyen neki egy ilyen Lajos-féle rozsdás vasabroncsot, ha lehet, egy kicsit nagyobb legyen, mint a Lajosé... Lajos biztosan nem pénzért vette,

— Hol loptad, Lajos? — kérdi hirtelen mosollyal.

A kérdést Lajos önérzetbe ütközőnek találja. Erélyesen visszaveri, de a gurítást sem hagyja abba. Érzi, hogy nem maga az abroncs, hanem a gurulás, és a tompa zörej, amelyet hallat. Ez az ő ereje. Az abroncsot nem lopta. Kapta. Egy fiútól kapta. Egy fiútól, akinél ma délután látogatóban volt, és akivel ma egész délután hajtányozott. Felültek a hajtányra, mely piros volt és gumikerekei voltak, és hajtányoztak. Nagyon jó volt, csak nyomni kellett a kézzel. Barackmagot is ettek. Holnap is elmegy ehhez a fiúhoz.

Feri felemeli a fejét. — Barackmagunk nekünk is van — jelzi kipirulva. De ez a hajtány, ez fáj neki egy kicsit. Pláne, hogy piros volt, és gumikereke volt. — Gumiból volt a kereke? — kérdi kíváncsian.

— Igen — mondja Lajos dicsteljesen. És tovább gurítja. Remek gördülések, tompa zörgések. Feri nézi.

— Gumiból volt a kereke?

— Igen.

— Hazudsz, Lujas — csap le rá Feri hirtelen, és most rí mosolyog diadalmasan. — A kerék nem lehet gumiból. Csak a széle. Hazudtál, Lujas.

— Igen, a széle. De gumiból volt.

A karika gördül, zördül, különben csend van és sajgó szünet.

— Apuka nekem is fog venni hajtányt... És különben is ilyen piszkos mezítlábbal hajtányoztál?

— Semmi közöd hozzá — gorombáskodik Lajos is. És abbahagyja a gurítást. — Te se mostad meg a füledet.

Enyhe szóváltás, majd erőteljesebb jegyzékváltás következik. Lajos néhány gúnynevet tartalékolt a Feri számára, ezeket most mind felvonultatja. Feri viszont dinynyetolvajnak nevezi. — Spenót — röhög Lajos — , beletrottyoltál a bársonynadrágodba. — Dinnyetolvaj — suttogja Feri. Az a baleset a bársony nadrággal még három évvel ezelőtt történt, inkább már csak családi legenda, mint valóság. Feri egyáltalában nem emlékszik rá, csak azt tudja, hogy tönkre silányítják vele a leghősiesebb pillanatait is. Kavicsot ragad, és Lajos felé dobja. Lajos leteszi az abroncsot és csípőcsontjával, ahogy fiúk szokták, oldalba löki Ferit. Feri odanyom egy flekket a Lajos szeme alá. Összefogózódnak, csűrik-csavarják egymást, Feri nagyot nyekken, Lajos a falhoz kente. Feri sem rest, kupán üti ellenfelét. A viadal hevében a Lajos nadrágjának hátsó része, amelynek repedéseit már csak a gondviselés tartotta össze, felmondja a szolgálatot. Ferinek szivárog a foga alól a vér. Csődület.

— Megvert. Hagytad magad.

Kimegyek. Vád- és védbeszédek. Tanúk. Feri a végszükségre, Lajos jogos önvédelemre hivatkozik. Nem bánom, hogy összefogóztak egy kicsit. Csak hadd tornázzon egy kicsit, hadd tanulja meg, hogy az élet nem mindig tejbegríz, néha a fogát is beverik.

— Szóval Laji alaposan elpáholt — mondom szemrehányóan.

— Adtam is, kaptam is — mondja Feri, és törli a száját.

— Adtam is, kaptam is — ismétli magában.

A bírói tekintélyt megóvandó néhány kemény rendreutasítást eszközlök és sietve visszavonulok.

Egy fél óra múlva játszanak és barátságosan beszélgetnek. Feri gurítja a vacaknak nevezett vasabroncsot. Lajos ezalatt bőségesen csurogva vizes uborkát habzsol. Egy doboz barackmagot kapott Feritől. A gurításért. — Hát hogy is volt csak? — érdeklődöm mosolyogva, amikor áthaladok az udvaron. — Adtam is, kaptam is — veti oda Feri, és sietve gurítja tovább az abroncsot.

Lajos megette az uborkát, föláll és átveszi az abroncsot. Az abroncsbérlet csak arra az időre szólt, amíg elfogyasztja az uborkát. Ez megtörtént (a cseppek még jóformán le sem peregtek a kabátjáról). Gyerünk hát az abronccsal. Feri nehezen válik meg az abroncstól.

— Jobb lesz, ha eldobod — ajánlja Lajosnak. — Rozsdás, és vérmérgezést kapsz. Rozsdás vastól vérmérgezést lehet kapni .. .

— Hogyne — feleli Lajos, és néhány szakszerű gurítási mutatványt végez. Feri nézi, az érdeklődés lassan lelohad, mint egy megszúrt kerékpárgumi.

Este van. Feri otthagyja Lajost. — Szerezzek neked ilyen vasabroncsot? — vetem fel a kérdést vacsoránál. Rázza a fejét. Nem kell. Az egész vasabroncs-történet csak azért érdekelte, mert az abroncs a Lajosé volt. Most, hogy ő is gurított már vele, nincs semmi értelme a dolognak.

 

RÖVID TÖRTÉNET EGY FIÚRÓL

 

Orosz Janival tulajdonképpen akkor keveredtem alaposabb barátságba, amikor egy derűs áprilisi délelőtt játszi ártatlansággal és igen rossz helyesírással egy megdöbbentő disznóságot írt a táblára krétával, mire becsukták. Finom rózsaszínű fiúcska volt, az osztályban neki volt a legjobb szaga, nagyon sajnáltam tehát, amikor a szolga rázárta a tanterem ajtaját. De a Jani üde pofácskáján – amelyen abszolút butaság honolt – nyoma sem volt a megbánásnak. Felült az ablakba – én ott vártam rá az udvaron –, és nyúlszájat csinált annak jeléül, hogy ha netalán sajnálkoznám rajta, akkor tévedek, mert ő pazarul érzi magát becsukva, le is vetette nyomban az egyik cipőjét, és egy spárgával az ablakon keresztül leeresztette az igazgató tejeslábosába, amely a szuterén párkányán várta az ozsonnaidőt. Kísérletei eleinte csak arra szorítkoztak, hogy a tejföl ellenállóképességét kipróbálja. Az igazgatóék akkoriban bivalytejet használtak, s mert a bivalytejföl köztudomás szerint tartósabb a világ összes tejföleinél, Jani elhatározta, hogy ezen a téren tovább nem időzik, hanem a tej kérges burkolatán áthatolva, magát a tejet fogja megközelíteni. Meghúzta a cipőt, aztán illő magasságból belecélozta az edénybe. Az áttörési tervet fényes siker koronázta, a cipő csak úgy spriccelte magából a vékony tejsugarakat, mint egy függő szökőkút Andersen meséiben. Még akkor is eregette magából az igazgatóék ozsonnáját, amikor a becsukás végeztével Janit az iskolaszolga felesége kiengedte a teremből.

A kapuban egy ijedt fehérnép várta már.

– Becsukás – adta meg a választ a néma kérdésre. – Egy disznóságot írtam a táblára – tette hozzá vigyori őszinteséggel – krétával.

– Milyen disznóságot? – hüledezett a fehérnép.

– Disznóságot! – jelentette ki Jani jólesően.

– A mamád volt? – kérdem tőle másnap.

– A mamám kövér. Az a frájlány volt.

– A cselédetek?

– Nem, a frájlány. Fésüli a testvérem, és engem ki szók kérdezni az olvasásból.

– Rokonod?

– Nem, csak frájlány. Külön szobában lakik... Ingbe is láttam már.

– Hogy ingbe? – érdeklődtem kissé nekilóduló kíváncsisággal.

– Ingbe. Nem tudod, mi az?

– De.

– Marit is láttam már ingbe – tette hozzá egy kis idő múlva.

– Az is frájlány?

– Nem, Bajusz Mari.

– Hogy Bajusz Mari?

– Így hívják, Bajusz Mari – mondta jóízűen vakkantva utána.

Én is röhögtem egy kicsit azon, hogy Bajusz Mari, de inkább azért, mert szerettem, hogy Janinak olyan jó szaga van, ami egyszerre fehér kenyér, selyemcukor és hajszesz illatára emlékeztetett. Ő vakkantott, én röhögtem, és nagyon jó barátságban ballagtunk hazafelé a Zárda utca csillagmintás kövezetén. Fontos dolgokról beszélgettünk. Jani megígérte, hogy purzicsándohányt fog lopni az apjától, és kijelentette, hogy ha megnő, egész biztosan feleségül fog venni valakit. Ajánlotta, hogy én se mulasszam el, mert nősülés esetén úgy áll a dolog, hogy az ágyakat egymás mellé tolják, aztán éjszaka, mikor az illető nő javában horkol, az ember hamarjában felemeli a paplangyot és csipsz: hirtelen belecsíp a lábába. Az ember aztán zsupsz, visszabúvik gyorsan az ágyába, és a paplangyot hamar a fejére húzza. Az illető feleség meg fog ijedni, jajajaj, és az ember jó nagyokat röhöghet a paplangy alatt. Janit akkor igen megcsodáltam ezért a szenzációs találmányért, s bár Bajusz Mari, akit Jani beavatott a titkos haditervbe, ellenezte a csípéseket és ki is jelentette, hogy az marhaság, a várható óriási röhögésekre való tekintettel mégis fogadalmat tettünk egymásnak, hogy mihelyt a körülmények megengedik, mindketten megnősülünk.

– Csipszó – vihogott Jani, amikor délutánonként elváltunk egymástól.

– Paplangy – mondtam én, ha tanítói elnadrágolások vagy hasonló bánatok gyülekeztek Jani felett. A paplangynak varázsos hatása volt, a legzordabb elnadrágolási műveletek után is szétmosolygott a szája, a keze boldogan nyúlt a láthatatlan szomszéd paplangy felé, hogy egy nagyszerűt csípjen az eljövendő feleség eljövendő lábába. Hogy valóban röhögött-e, amikor végre alkalma nyílott nagyszabású terveit megvalósítani, nem tudom, nem is hiszem, buta volt szegény, részvétkeltően és végzetesen buta, pedig finom és bájos fiúcska volt, de semmit sem tudott megtanulni, el is buktatták néhányszor, aztán otthon is nagy zavarok lehettek, oda nem való kopár foltok kezdtek elharapózni a ruháján, és ahogy kanyargott játékos cikcakkban gyermekségünk keskenyvásjányú pályája, Jani észrevétlenül lemaradt valahol mellőlem, lepotyogott a vidám vonatról, bele az élet ólálkodó ingoványába. Homályos kontúrjait később egy gyarmatáruboltban láttam néhány pillanatra, de nem mint ahogy illő és indokolt lett volna, a csokoládés pult előtt, hanem hátul, egy sötét hordón lovagolva, amelyből megadóan és sápadtan pumpálta a petróleumot egy bádogszivattyúval. Valami nagy baj lehetett Janival, bizonyára nem értette a fűszerszakmát, mert nemsokára fodrászi pályára lépett. de innen is elzavarták, és sokáig bukdácsolt, mint gazdátlan, beteg csirke az élet és mesterségek változatos szemétdombján. Egyszer egy vaskereskedésben akadtam rá, sokpengéjű bicskák, kapák és effélék sokasága között, akkor irigyeltem is egy kissé tarka és sok mindenben bővelkedő hivatását, de rajta foszlányát sem láttam az örömnek, kormos, sovány arcából bágyadt és mosolytalan szemek kéklettek. Balsors üldözte, nem tudott szegény semmit megtanulni, és amit tudott – mosolyogni –, azt is elfelejtette. Ügyefogyottan zökkent ide-oda az élet szerfelett kátyús lankáin, néha kitették a szűrét, néha csak nyakonverték. Mégis, hogy, hogy nem, kilábalt az inasévek töméntelen nyakleveseiből, és esztendők múlva egyszer sugárzó arccal láttam sörözni egy iparoskávéház előkelő teraszán. Ezüstpatkó volt a nyakkendőjében.

 

– Hogy vagy, Janika?

Megráztam a kezét, barátságosan kikérdeztem. Kapkodva, félszegen bukdácsolt a szavak fárasztó barikádján.

– Mikor nősülünk, Jani?

– Ősszel – hebegte elvörösödve, de boldogan.

– Mit csinálsz ősszel? – kérdeztem tőle óriási meglepődéssel. Mert nem hittem a füleimnek. Hogy ez a kis Orosz Jani, ez a vakkantó, apró, buta kis fiúcska, aki még tegnap a bivalytejben halászott a cipőjével, ez a Jani, aki még a kis egyszeregyet sem tudja . . . ez? Hiszen még tizennégy éves sincs. Vagy ha igen, úgy legfeljebb ha huszonkettő.

– Paplangy? – vetettem fel kérdőleg a régi haditervet. Rám nézett. Nem értette meg. Már a paplangyot is elfelejtette.

Hamarosan kiderült aztán a többi is. Hogy az apja akarja. Talált is már menyasszonyt a számára. A hozományt az apjának fogja átadni, az majd berendez egy nagy fűszerüzletet a részére. Álmélkodva hallgattam. Mit tudja ez a Jani, hogy mire való mindez. Annyit tud csak az apai tervből, hogy lesz saját kocsikenőcse, saját cirokseprője, saját pótkávéja és saját felesége.

– Aztán szép? Fölemelte a kezét a levegőbe:

– Ilyen magas – mutatta szinte megdicsőültem És ami azt illeti, elég gyönyörű. És roppant művelt, nagyon szeretne egy szép szerelmes levelet írni, de úgy, hogy legyen benne néhány művelt kifejezés is.

Öt perc alatt megfabrikáltam Janinak a világ legműveltebb szerelmes levelét. A szeméből olyan víg hancúrozással bukfencezett ki az elragadtatás, mintha gyémántmezőket kapott volna. Bár egy szót sem értett belőle, meghatottan fogta meg a kezemet, és két-három ezüstkoronát illesztett ügyetlenül a markomba. A koronákat szépen visszaillesztettem a tenyerébe, mosolyogva váltam el tőle, és meg voltam győződve, hogy ezzel a nősüléssel nincs és nem lehet más célja, mint hogy éjszaka, mikor az illető nő javában horkol, akkor: csipsz.

Már elképzeltem, hogy Jani milyen boldogokat fog röhögni a paplangy alatt. Pedig roppantul tévedtem. Janit az apja, hogy úgy mondjam, annak rendje és módja szerint férjhezadta. Vasárnaponkint határtalan büszkeséggel fitogtatta a feleségét, láttam is őket, a kis Jani apró zsakettjében ünnepélyesen baktatott egy impozáns méretű vastag nőszemély árnyékában, aki ekkor már apává avatta az én szegény barátomat, sőt azt a kis játékdobozt is láttam, amit a Jani apja rendezett be a hozományból fűszerüzlet gyanánt. Néhány süvegcukor és féltucat cirokseprű szorongott a pirinyó boltocskában, de Jani ragyogva hemzsegett közöttük, és lázas lendülettel csavarta és bödörgette a papírzacskókat. Na – gondoltam magamban –, ez a gyerek nem is olyan buta, mint ahogy hittem. Meg van nősülve. Gyereke lesz. Cégtáblája van. És én csak most teszem az első szigorlatot. Egy levelet is láttam a pulton: Tekintetes Orosz János kereskedő úrnak. Helyt. Lám, erre nem számítottam.

Már úgy volt, hogy a barátomat a legsikerültebb emberek közé könyvelem, amikor egy őszi éjszaka újra öszszesodort vele a véletlen. Egy elhagyott parkban találkoztam vele, egy nedves padon kuporgott lesoványodva, gallértalanul, gyalázatosan megkopasztva. A szeme könnytelen volt, de halálosan bőgött, mint legázolt ölebnek a szeme.

– Barátom – zokogta boldogtalanul... – barátom...

– Mi történt veled?

– Megvert... Mindennap megver... A fejemet üti mindig... a leveseskanállal üti a fejemet...

– De hát miért?

– A túróér... Mert megettem a túrót... Zavaros volt a dolog. Csak nem bolondult meg az az

asszony, hogy egy kis túróért agyonveri ezt a szegény gyermeket? Faggattam, keresztkérdések alá vettem, de nem tudtam kibogozni az esetet. Megfogtam a kezét, és szépen felvittem a lakásomra. De Jani egyre csak a túrót hangoztatta... Hogy ő nagyon éhes volt, talált egy kis maradékot a stelázsin és megette, mert az asszony nem adott neki enni, éheztette, amióta az üzletet bezárták.

– Hát bezárták az üzletet?

– Igen... – szipogta keservesen. – Kiáll a kapuba és onnan kiabálja, hogy tolvaj vagyok... az apám becsapta... hogy az nem is volt üzlet... nem is volt benne portéka... az apám csak zsebre vágta a hozományát... Te láttad az üzletet... hát nem volt abban elég portéka? ... Öt zsák nullás lisztem volt... két kiló kékítő... egy tucat ostor... a nagy korsó teli volt denaturált szesszel... Én nem loptam el semmit – vonította fájdalmasan –, én nem tehetek róla, hogy az üzletet becsukták...

Hát így állunk. Óriási röhögésekre bazírozott házaséletéből mindössze ez maradt hát meg: hogy leveseskanállal űzték ki a szomszéd paplangy alól, be az esős őszi éjszakába! Holott csak azt tette, hogy éhes volt és a maradékot, amit a stelázsin talált, megette.

A feleség elzavarta, meg se csókolhatta a gyermekét, úgy ment ki Amerikába, ahol egy félév múlva meg is halt, ha jól tudom, Pensilvaniában, utolsó posta Welkesbare.

 

VADALANY ÉS EGYEBEK

 

– Oda nézz – mutatok az égre.

A fiam leteszi a könyvet. Könnyedén felpillant.

– Ezeket a hosszúkás habokat gondolod?

– Igen – bólintok lelkesen –, ezeket a bárányfelhőket, meg ezt a friss eget és mindent.

– Aha – bólint a fiam is. Aztán bemegy, előszedi a hátizsákot, és odaszól az anyjának. – Gyerünk. Megjött a tavasz.

Ismeri a menetrendet. Tudja, hogy szívós természetimádó vagyok, a meleg naptól úgy kibuggyanok magamból, mint a pattogatott kukorica. A vasárnapok és ünnepnapok ilyenkor arra szolgálnak, hogy az ember kivonuljon a természet ölébe. A kivonulás rendszerint akként történik, hogy a feleségem kikeresi ócska esernyőjét, én felkötöm a látcsövet, a fiam a hátizsákot. Aztán megindulunk. Dalra hát, itt a szép tavasz megint – mondja a fiam. A sarkon eszembe jut, hogy a fürdőszoba felső ablakát nyitva felejtettük, s a betörő ott könnyen bemászhatik. Megállunk. Vita afelől, hogy egy átlagos termetű betörő befér-e a fürdőszoba felső ablakán. A fiam visszamegy Némán tér vissza: a mosolyából tudom, hogy az ablak zárva volt. Egy darabig külvárosi poros utcán gyalogolunk. Én hasonlatokat mondok a füvekre meg a fákra. A fiam úgy találja, hogy hasonlataimban sok új és jó dolog van. Ami új, az nem jó. Ami jó, az nem új. S különben is az a fű, amit én saláta-boglárkának néztem, az egy tavalyi retek. Amíg mi a természetről társalgunk. a feleségem beszól egy rozoga kerítésen: néni, hogy adja azt a császárszakállt? Aztán elhagyjuk a házakat, és kiérünk a természet ölébe. Valami gyepesebb kőrakáson foglalunk helyet; mert a kőrakásról, magyarázza a fiam az anyjának, jobban áttekinthetjük a tájat. A tájat néhány zörgő szamárkóró népesíti be, egy lukas palacsintasütő és több női cipősarok. A háttérben pocsolya, békákkal.

Mily csodás a természet – rajong a fiam.

Ezúttal minden másképp történik. Egy kertes, smaragdzöld dombon kötünk ki. Fehér és vörös virágok egész erdeje fogad. Büszkén nézek társulatomra. Nos?

– Csodás – ismeri el a fiam.

– Nemde? – kérdem elégtétellel.

– Igen. Ennyi csalánt még egy tagban nem láttam.

– És ne feledkezzünk meg ezekről a gyönyörű nagy útilapukról sem – veszi át a rajongást a feleségem könynyed mosollyal.

Kötekedve röpdös körülöttem a mosolyuk. Néha utánakapok, mint légy után, ha folyton az orromra száll. De nem tudom agyonütni. Most tavasz van, ügyet sem vetek rájuk. Röpdössenek. És felragyogva folytatom a természetimádást.

– És milyen kedvesen zsonganak ezek a cserebogarak a langyos haraszt felett... És nézzétek ezt a sok madarat meg bojtorjánt – mondom lírai bűvöletben. – Hát nem elragadó mindez?

A fiam összehunyorítja a szemét. Sokáig vizsgálgatja a tájat.

– Azt hiszem – mondja –, eléggé elragadó.

A feleségem is körülnéz. A gyakorlati hajlamú nők zökkenéstelen figyelmével veszi szemügyre tavaszi himnuszom egyes állomásait: a virágzó csalánt, cserebogarakat, sütkérező pajzstetveket és serdülő bogancserdőt.

– Érdekes – jegyzi meg sürgető pillantásomra.

– És nézzétek csak ezt a játszi lankát.

A feleségem nem szereti hétköznap ezt a két szót: játszi és lanka.

– Maradjunk csak egyszerűen a lejtő mellett – figyelmeztet barátságosan. – Azonkívül vigyázz, megint orra buksz azon a vakondtúráson.

– Tudniillik hét év előtt egyszer orra buktál – magyarázza a fiam.

Később észrevettem, hogy a feleségem erősen nézeget valamit. Követem a pillantását. Az egyik szilvafán táblát látok. „Ez a gyümölcsös jutányosan eladó.”

– Menjünk – sürget a feleségem. – Ideje volna már hazamenni.

Megállok. Nézegetem a táblát.

– Hazamenni?... Ugyan... És hova: haza?

Ady Endre utca 3. – világosít fel a fiam.

– Azt hittem, tudod, hol lakunk – mondja a feleségem.

– Tudom. De nézzetek körül, s ha lehet, azzal a kevésbé tárgyilagos szemetekkel, és mondjátok meg őszintén, nem itt kéne élnünk az év minden napján rigófütty és cserebogarak puha duruzsolása közepette?

– Közepette? – kérdi a fiam és fél szemével az anyjára rebbent. A feleségem a játszit meg a lankát nem szereti hétköznap, a fiam meg a közepettét.

– Nézzetek körül – folytatom ügyet sem vetve stilisztikai gáncsoskodásukra. – S mi téglák és kövek között ütöttük fel a tanyánkat, mint a százlábúak. Ha korog a hasunk, körülülünk valami állati tetemet, s ha megtömtük vele a bendőnket, orrunkon, szájunkon füstöt eregetve mellső végtagjainkkal számozott csontlapokat rakosgatunk az asztalra. Nem tartjátok ezt szörnyen elhibázott életmódnak?

– De – bólint a feleségem. – Most azonban menjünk. – És sietve magával ragad.

– Hát menjünk – hagyom rá fanyarul, s mint egy röptében lelőtt pacsirtának, elakadnak a trilláim. Lopva még egyszer a táblára pillantok.

Aztán még sokat gondolok rá. A táblára, fákra, égre, lepkékre. Négy hét múlva úgy irányítom a dolgot, hogy megint arra tévedünk.

– Hogy nőnek a füvek – lehelem a kissé borzas tájkép láttán ellágyulva.

– Mennyi? – kérdezi a feleségem igen röviden.

– Ha még egy kicsit alkuszom rá – vallom be óvatosan, de rábeszélően –, igazán jutányosan fogjuk megkapni.

Néhány hét múlva, ha nem is jutányosan, a miénk a kert A csalánosi birtok, ahogy a fiam, az uradalom, ahogy a feleségem nevezi. Van rajta tudniillik egy magtárféle épület is néhány ottfelejtett kukoricacsutkával. És magas bogáncsok, füvek, csillogó rovarok, hangos verebek, magas égboltozat. Nézem, s szinte rúgok az örömtől, mint serdülő szamár a szérűn. A feleségem drágállja kissé a lepkéket meg a saját égboltozatot. A fiam úgy véli, hogy kitűnő bogáncstermésünk lesz, s az iránt érdeklődik, hogy a nagy
szárazság nem fog-e kárt tenni az uradalom állatállományában. A pajorokat meg fatetveket gondolja.

– Százlábúak – mondom neki sajnálkozva és lenézően.

Ahogy a kertben gyönyörködöm, egyszer sovány, göbös ember áll meg előttem.

– A magáé ez a szemétdomb? – kérdezi hidegen.

– Nono – szólok meghökkenve –, miért volna ez szemétdomb?

– Merthogy kertnek nemigen nevezhető. Csúnya pofája van neki, annyi szent... – Megnéz, hogy érdemes-e velem belterjesebben is szóba állni. A javamra dönt, és azt mondja: – Ilyen volt a Légváry méltóságos úr húszholdasa is. Egy bikkmagot nem ért. De én olyan kertet rittyentettem oda, hogy amennyi gróf, az mind odajárt kertet irigyelni.

– Kertész? – kérdem felpislogó érdeklődéssel.

Rám néz. Elfordul. Csappint egyet vesszőjével szikár csizmáján. Nem felel. Sértődötten néz megint rám, de csak szőrmentében.

– Kertész? – kérdi, s most újabb csappintás következik a szikár csizmán. – Okleveles, aranyérmes szakkertész – mondja méltatlankodó hangsúllyal, és megvetően körülmosolyogja a kertet. – Ügyesen a nyakába sózták... Ügy látom, nem sokat konyít hozzá.

A tekintetében megsemmisítő szakértelmet látok. Kissé ijedten bámulok a kertre. Szemétdombot mondott. Szeretném, ha enyhítene valamit ezen a könyörtelen ítéleten, mert mégis kényelmetlen érzés, ha az ember egy üde darab dongó-zsongó természetet hisz a magáénak, s kisül róla, hogy csalafinta szemétrakás. De okleveles, aranyérmes szakkertészünk hajlíthatatlan. Pocskondiázza a kertet, mulat rajta, s kissé engem is mulatságosnak tart, hogy ilyen együgyűen belemásztam ebbe a vásárba.

– Van egy kis tüze? – kérdi aztán barátságosabban, s mindjárt be is mutatkozik. – Botos vagyok – mondja keményen. S nyújtja a kezét. – Hát ez el van itt puskázva. De azért én olyan gyümölcsöst tudnék rittyenteni ebből a dudvatelepből, hogy aki meglátja, azt mondja, csuhaj, de egy kiváló szakkertész ez a Botos úr. Persze csak úgy vállalom, ha mindent a kezemre ad, ami kell.
Óvatosan kinyújtom kíváncsiságom csápjait. Hogy hát mi az, amire szükség volna a rittyentés sikeres keresztülvitele érdekében.

– Hát elsőbben is itt van a tápanyagbiztosítás – mondja, s megáll, hadd emésszem meg előbb ezt a tápanyagbiztosítást. – Aztán a faggyúzás, karózás, permetezés, tányérozás, visszametszés, irtás, koronaképzés, törzsnevelés.

– Törzsnevelés is van? – kérdezem.

– Van – szól Botos úr, s bogos alakja szinte jegenyévé magasodik a tudásnak ebben a káprázatában. – Aztán ott van a porhanyítás, talajjavítás... Védelmezés a nyúlrágás ellen, a pajzstetvek pusztítása meg a cserebogártalanítás . . .

– El akarja kergetni a cserebogaraimat? –: kérdem megütődve.

– Bízza csak rám. Jövő ilyenkor nem zsong itt magának cserebogár. S hogy el ne felejtsem, itt van még a csonthéjas vadalanyra való oltás.

– Ezt lesz szíves ismételni, Botos úr – mondom neki, s kisujjammal megrázom a fülemet.

– Csonthéjas vadalany – tagolja a szájára mutatva, hogy figyeljem, hogyan ejti ki kertészeti szakképzettségének e lesújtó bizonyítékait.

A cserebogarakat sajnálom, mint költő, amikor olcsó, de jó rímeket kell eldobnia, de már biztatóan figyelek, végleg megpuhulva Botos úr aranyérmes, okleveles szakképzettségének súlya alatt. Ezt Botos úr is észreveszi, s már nyújtja is a tenyerét.

– Akkor hát vigye ördög, beszegődök – mondja leereszkedőleg.

Minthogy dudváskertem távlati képét olyan részegítő színekkel ecseteli, belecsapok a tenyerébe.

– Legelsőbben is a drótkefét meg a kétágú létrát fogjuk megvenni – rendelkezik azután, s hegyesre bödört cigarettát srófol a szájába. Utána felpislant az egyik fára. – Látott már levélfúrót? – kérdezi.

– Nem – ismerem be, minthogy nem is tudtam eddig, hogy a leveleket fúrni is szokták.

– Hát bimbólikasztót?

– Úgy gondolja, hogy bimbólikasztóra is szükségünk lesz?

– Avval még várunk – mondja, s kémlelően pislog rám. – Most csak amit mondtam. A többit bízza rám. Olyan kertet rittyentek ide, mint a pintymadár.

– Ide hallgassatok – robbanok be odahaza a szobába sugározva, mint akinek főnyeremény ütötte a markát –, olyan kertészt fogadtam, hogy csuhaj.

– Csuhaj? – néz rám a feleségem óvatosan.

– Csuhaj – bólintok fölényes biztonsággal a vadalanyra, bimbólikasztóra meg a Botos úr egyéb kertészi nagyszerűségeire gondolva, – Holnap már be is költözik a kerti házba.

Éjszaka nyugtalankodtam kissé, nehogy Botos úr, ez a talpig szakképzett, okleveles, aranyérmes csimborasszói gyönyörkertész meggondolja a dolgot és máshová szegődjék. De mi sem állt távolabb az én derék Botosomtól, mint hogy adott szavát megszegje. Másnap már ott találom, be is hurcolkodott a kerti házba, s éppen azzal van elfoglalva, hogy a kerti padon sütkérezik és cigarettát bödör.

– Éppen azon gondolkozom – mondja összeráncolt homlokkal –, hogy a mintaeprészetet hova tegyem, ha kipucoltam már ezt a szemétdombot...

– Eprünk is lesz? – kérdem ragyogva.

– Jövőre csak fél vagont gondolok – mondja higgadtan –, de aztán négy kocsirakományig viszem fel.

Két kocsirakomány barackot emleget, harmincmázsa körtét, az almákról nem is beszélve. Amikor káprázó lelki szemekkel hazafelé indulok, úgy mellékesen utánam szól, hogy a szerszámokról meg ne feledkezzem. A kapáról, ásóról meg miegymásról. A miegymásról nemsokára kiderül, hogy oltófaggyút, kötözőt, permetezőgépet, favillát, vödröt, kaszát, targoncát, gereblyét kell érteni alatta. A levélfúrót és bimbólikasztót nem emlegeti, és én megkönnyebbülve adom beleegyezésemet. A feleségem gyanút fog.

– Ma megnézzük Botos urat – mondja a fiamnak.

Botos úr a lócán üldögél, amikor kiérünk. Cigarettát sodor. A feleségemet valami laza biccentésfélével fogadja.

Tekintete csak egy pillanatig időzik rajta, mint a darázs a forró lekváros kanálon.

– Kiadós lesz a bogáncstermés – jegyzi meg a fiam könnyedén. – Nem kéne permetezni?

Botos úr lassan meggyújtja cigarettáját. Nem néz se a fiamra, se a feleségemre. Szóra sem méltatja őket.

– Az epertáblát odaültetem – mondja nekem. Hüvelykujját fölemeli, a tövihez odarakja mutatóujja hegyét. – Jövő ilyenkorra ekkora eprünk lesz... A tyúkászatot meg idespekuláltam a ház mögé.

– Halljátok – fordulok örvendezve társulatomhoz. – Tyúkjaink is lesznek!

A baromfiudvar költészete mindig megfogott. A gilisztákért bakalódó csirkék marakodása, a kemény léptű kakasok zord taréja, a szénában és trágyadombon a tojások váratlan fehérsége – ezek a képek sokszor puhítottak hangulatba, ahogy nézegettem őket idegen kerítések rácsai mögül.

– Ha most ötven anyaállatot veszünk – közli Botos úr –, jövőre négyszáz darab lesz a baromfiállomány.

– Ez tíz év múlva kétmillió hétszázhuszonegyezer háromszáz – jelzi a fiam töltőtollát és kis jegyzőkönyvét visszasüllyesztve a zsebébe.

A feleségemet a tyúkfarm meg a gyümölcsös sehogy sem tudja bűvöletbe hozni. Saját állítása szerint még a körhintán sem érzett sohasem szédülést. Csak áll szemlélődésének józan magaslatán, mindent megpillantó egészséges nyugalommal.

– Láttad? – kérdezi, ahogy hazafelé indulunk. – Botos úr a kaput és kerítést is magával hozta.

Hátrafordulok. A ház mögé oda van állítva egy szabályszerű kapu, meg egy jókora hosszúságú kerítés.

– Más az ezüstkanalakat hozza el emlékbe – méltatja a feleségem a Botos úr érdemeit –, ez a te kertészed csak a kaput és kerítést.

Kis felhőcskék lopóznak át az égen. De hamarosan tovaenyésznek, s az ég megint derűsen ragyog gyümölcsösünk felett. Tyúkok népesítik be a kert hátulját, és négy sárga kakas kukorékol a bokrok között.

– Két ebet is szereztem – újságolja egy nap Botos úr. – Ritka jó drezdai fajkutyák.
Két lompos, piszkos kutya ácsorog félénken a ház mögött. Tövis van a bundájukban s annyi bolha, mint tejúton a csillag. Ahhoz képest, hogy drezdai fajállatok, nem is túlságosan drágák. Az ilyen gyümölcsösnek, amely több kocsirakomány gyümölcsre, meg többezer baromfira rendezkedik be, szüksége van erélyes fajkutyákra.

– No – mondom –, most aztán kezdetét veheti a rittyentés. Mindent megszereztem. Kutyát, hordót, vödröt, csemetéket, létrát, ollótfc viaszt, permetezőt, kapát, ásót, lapátot, favillát, gereblyét, szitát, költőgépet kerítésre itatót, ketrecet, vályút, kutyaláncot, ragacsot, füstölőt, s a többit a Botos úr végtelen szakképzettségére bízom.

Néhányszor elsétálunk a kertbe, Botos úr a ház előtt fekszik, nézegeti a szép nyári felhőket, majd az őszieket, a hasa és képe gömbölyödik, s ha megpillant, már alig tud felugrani a lócáról. De azért odaszól a két alvó korcskutyának, hogy befogjátok a szátokat, ti pernahajderek, meg ne ugassátok a tekintetes urat. A pernahajderek néhány pillanatra csodálkozva kinyitják szemüket, s újra mély álomba merülnek.

– Fáradtak – szól Botos úr –, egész éjszaka

ugattak.

Aztán közli, hogy új vederre van szüksége, mert a régi beesett a kútba, a kosarak kilyukadtak, a kasza kicsorbult, a kapa elgörbült, a szita kihasadt, a költőgépet

javítóba kellett adni.

– Milyen csodás a természet – mondja a fiam a táj vadregényes dudvájában gyönyörködve.

Botos úr hegyzi a fülét.

– Ahol cserép van – mondja szigorúan –, ott törés

is akad. De jövő ilyenkorra olyan kertet rittyentek ide,

hogy csuda.

– Jöjjünk végre tisztába vele – javasolja a feleségem hazamenet. – Tulajdonképpen mi az a rittyentés?

– Most már magam sem tudom – ismerem be kissé

zavartan.

Fütyülő szelek jönnek, a gyümölcsösben zord varjúfelhők kavarognak, hó esik, s idebenn bottá fagy a kolbász a hentes kirakatában. Botos úr elfelejtkezett az ígért almaszállítmányról, lassankint mi is megfeledkezünk róla, behúzódom a kályha mellé, napokig ki nem dugom az
orrom, s kitűnő étvággyal fogyasztom a borjúcsülköt, amikor egyszer csak azt mondja a fiam:

– De mi ehelyett téglák és kövek között ütöttük fel a tanyánkat, s ha korog a hasunk, körülülünk valami szörnyű állati tetemet, lábát, bordáját lerágjuk...

És összemosolyog az anyjával. Én meg sietve leteszem a csontot a kezemből. Elvi szorultságomból a csengő hangja segít ki. Nagy kucsma alatt kövér arcot látok. Nem ismerek rá Botos úrra.

– No – mondja leereszkedőleg –, hoztam maguknak valamit. – Valami táskából kimarkol valamit, az asztalra rakja, és diadalmasan pislog körül. No ugye, ragyogja a pillantása, milyen remek ember ez a Botos úr.

Az asztalra nézünk. Csend van.

– Mi ez? – kérdezi a feleségem ártatlanul.

– Ez? – csodálkozik Botos úr sértődötten. – Tojás. Öt darab tojás. Te Botos, szólottam magamhoz, vidd el nekik, hadd lássák, hogy tudsz te a tojásneveléshez. Hadd legyen a konyhájukon.

A kucsmájáról lepöttyen egy hócsepp, különben csönd van. Nézegetjük a tojásokat. Én hajlok arra a felfogásra, hogy Botos úr figyelmes ember. A feleségem mutatóujja körmével meglódítja kissé a tojásokat.

– Aztán nem fáradt el, amíg idecipelte őket? Botos úr olyan mozdulatot tesz, mint aki hirtelen

gerendába ütötte a fejét, ott, ahol szabad ürességet várt. Előszedi lakkos dohánytárcáját, két ujjal kiemel egy szívásnyi dohányt, papírra rakja.

– S a görény az kismiska? – veti oda a kérdést föl sem tekintve. – Karácsony előtt tizenhatnak harapta át a torkát, nemrégiben tizennégynek, s tegnap megint

hétnek. Sohasem hittem volna, hogy a görényekkel ilyen szoros kapcsolatba lépek. A feleségem, mint egy nyugodt tölgyfa, bólint.

– Helyes. Megnézhetem azokat a tyúkokat, amiket tegnap ölt meg?

Botos úr facsarintja a cigarettáját. Beteszi a szájába, srófol egyet rajta.

Szabad egy kis tüzet? – fordul hozzám szilárdan. Szippant, s aztán újra nyálaz egyet a cigaretta oldalán, mert szelel.

– A Julis járatta a csőrét, ugye? – kérdi sértődötten. – Mert nem adtam neki a körtefákból. Azt mondta, hogy azért vágtam ki őket, hogy fűtőzzem velük. Hazudik. Kivágtam őket, mert kehesek voltak.

– Kehesek? Talán köhögtek is? – tudakolja a feleségem.

– Azt nem tapasztaltam – jelzi Botos úr óvatosabban. Bajt szimatol. Daliás szakkertészi önérzete meginog. A hallgatásunk zavarba ejti.

– A hordókat is bemondta biztosan – szólal meg tapogatózva, s hogy ne lássék rajta a tapogatózás, hatalmas köhögésbe kezd. Úgy tesz, mintha csak a köhögéssel volna elfoglalva, csóválja is a fejét rosszallóan, amiért ekkora nagy köhögések jönnek elő a torkán, de közben fürkészik keskeny pillantása. Érzi, hegy a feleségem felől érkeznek a viszontagságok és bonyodalmak felhői. Leszáll önbecsülésének okleveles, aranyérmes magaslatáról, s száraz fedél alá igyekszik.

– Ne tessék mindent elhinni annak a Julisnak. A hordókat ellopták. Én olyat nem teszek, hogy eladjam őket. Mi lelte ezeket a beste dögöket, te feleség – szólok az asszonynak –, hogy nem ugattak, amikor a tolvaj erre járt? Hiszen ugattak, ugattak, mondja az asszony, amennyi a torkukon kifért, de a baj éppen az, hogy kevés fér ki a torkukon, mert vékony máléból nem telik nekik tolvajfogásra. Ha rendes kosztot adnánk nekik, menten fajeramtot csinálnak, ha tolvajt látnak. Ritka két fajkutya az – nyugtat meg aztán megint önérzetre kapva. – Miattam pedig ne fájjon a fejük. Olyan kertet...

– Tudjuk – szakítja félbe a feleségem –, olyan kertet rittyentek oda, hogy csuda.

Olyant – mondja határozottan. Kucsmáját a fejébe nyomja, biccent s megy. Utána nemsokára jön az április. Sűrű falkákban zsong a cserebogár, ezrével cikkan a lepke, az ágvégi petezacskókkal kedves szellő játszik, s a vézna fák körül harsogva tör utat magának a csalán s bojtorján. Botos úr nagyokat pihen a priccsen, amelyet a gyümölcsszárító állványból fűrészelt magának. Vastagon kezdi a horkolást, s mire a végére ér, olyan fütyülősre vékonyítja, hogy tűbe lehetne fűzni cérna helyett. Az árnyékban a két fajkuvasz szuszog mélységesen, s a lejtő felől halkan zörögnek az elszáradt csemeték. A tyúkok különös változáson estek át: ott csüngenek az alvó Botos képén és hasán kövér pofazacskó és bőséges potroh alakjában.

A feleségem gyöngéden ráz egyet a Botos úr vállán.

– Hop hó – ugrik Botos úr –, de elnyomott az álom ettől a tavaszi munkától. – S már fordul is a két alvó kuvaszhoz: – Befogjátok a szátokat, ti pernahajderek.

Az egyik pernahajder felpislog a fél szemével, és sürgősen újra álomba szenderül.

– Botos – mondja a feleségem keresetlen egyszerűséggel –, maga feltüzelte a fákat, a csemeték felét eladta, a tyúkokat egészséggel elfogyasztotta. Igaz?

– Én? – hökken magasba a Botos úr hangja. S már ereszkedik is vissza a megbántottság férfias baritonjába. – Okleveles szakkertész vagyok, rólam ilyent még senki sem mondott.

– Botos – folytatja a feleségem könyörtelen egyszerűséggel –, a kertet ellepte a dudva. A fákat tönkretette a bimbólikasztó és levélfúróbogár. Nézze, Botos, maga itt szépen kipihente magát, most lásson hozzá újra a mesterségéhez. A tímárság sem kiskutya. Nem kell azt szégyenleni. No és most adja elő a megmaradt szerszámokat.

Botos úr nagyot zökken. Lezuhan szakkertészi magaslatáról, és szétesik, mint a szekérről lepottyant hordó. Büszke abroncsai zörögve gurulnak el, dongái magányosan kunkorodnak a porban. Egy darabig mozog, még küzd a megsemmisülés ellen s e célból szeretné még egyszer elmondani a rittyentésről szóló mesét. De a mesék varázsa megtörik a feleségem nyugodt mosolyán. Lehajtja a fejét, s csendesen azt mondja:

– Ha meg nem sértem, nagyságos úr, szabad kérnem egy kis tüzet?

Másnap költözködik. Viszi a kaput, kerítést, kutyákat. Helyette napszámos szorgoskodik a csalánban. Irtja a
zsongó cserebogarakat, bojtorjánt, mindent, amit tavaly ilyenkor olyan ragyogva köszöntöttem, s amikkel most olyan kegyetlenül ellenséges viszonyba kerültem. Ellenségem lett a lepke s a cseresznye lombjai között kosztoló sárgarigó. Ez már nem a természet, ez egy ingatlanparcella, amelyen a kékgálic vívja csatáját a falánk rovarokkal és rosszindulatú gazzal.

Sajnálkozva nézek körül. A tekintetem megakad a feleségemen. Nyesőkés van a kezében, s egy törzsén átvágott fiatal fán végez valami titokzatos műveletet.

– Tulajdonképpen mit csinálsz? – kérdezem csodálkozva.

Rám néz. Mosolyog. Aztán hársfazsineget vesz a kezébe.

– Nem látod? – kérdezi egyszerűen. – Vadalanyra oltok.

 

DINNYEBEFŐTT

 

Mihalkáné így szól az urához:

— Nézd, kérlek, Béla, itt van Grossmantól a fuvarlevél, el kell küldeni a Pétert szekérrel a vasúthoz, ide tettem az aprópénzt, és még egyszer mondom, ha ezer koronással fizetnek, ne válts megint, mert felvitetlek a klinikára. Ide dugtam alája az aprót, s ami itt van ebben a kis rekeszben, azt ne keverd össze ezzel a másikkal, ez a fa-pénz. Én most elmegyek Jancsóékhoz, tudod, a Kishíd utcába, múlt szombaton volt az eljegyzés, megnézem magamnak a menyasszonyt, és talán ott van a vőlegény is. Na, szép kis társaság. A fiú apjának, azt mondják, szemétfuvarozása van, ő valami kis senki, doktorátusa van, de heptikás, azt hallom, Elfer kezeli, a gyomrába belenőttek valami zsigerek, mi az? Nevetséges, micsoda házasságok jönnek ma létre. Igaz ugyan, hogy a lány egy kis ványadt penészvirág, és nem tudom, miből telik nekik zongorára, mondom neked, borzasztó, hogy ez a világ hogy felfordult. Hát vigyázz, Béla, ne keverd össze, itt vannak a kulcsok, ügyelj a zárásnál.

És Mihalkáné végigkeni az orrát egy szarvasbőrrel, és illatosan nekiindul, hogy megnézze magának a menyasszonyt és vőlegényt.

A vőlegény, az én vagyok. És gyanútlanul ülök a menyasszonyommal a szalonban.

És Mihalkáné bűvös mosollyal nyit be a szobába. Nyájas szavakkal önti végig a menyasszonyomat, nyújtja felém a kezét, hogy ő Mihalkáné, sok jót hallott már felőlem, és határozottan csak gratulálni lehet a jó ízlésemhez. Gondosan lerakja magát egy székre, a nyakában ott lóg és zakatol és kiabál a gyöngy-ék, a füle cimpáján ott mosolyog és harsog a butón, a vágyak netovábbja, a családi boldogság aranyba foglalva, a két nagyszájú, hangos drágakő, amely belül mintha még külön villanykörtével volna kivilágítva, hogy világítsa neked, jámbor utasnak, a megpukkadás és sárga irigység útját. És ne merd megjegyezni, hogy milyen pazar tüze van annak a két arrogáns gyémántnak, mert szerencsétlen szamár vagy, aki nem veszed észre, hogy nem gyémánt az, kedves doktor úr, hanem briliáns, hét és fél karát, okleveles gyémántmérnökök által lemérve, amszterdami csiszolás, ígértek rá már harmincezret, de nem adja oda, s ha gyémánt volna, isten őrizz, csak nem gondolja, kedves doktor úr, hogy én azt felvenném. És míg beszél és smirglipapír hangján rövid párhuzamot von saját drágakövei, és a városban még előforduló hasonló kőzetek között, célbavesz a szemével, az egyikkel belenyúl a, zsebembe, bebúvik a kabátom alá, megszámlálja az oldalbordáimat, mintegy számbaveszi, hogy megvannak-e hiánytalanul, nem lumpoltam-e el néhány darabot belőlük, a másik szemével pedig a bal arcomon azt a kis pattanást piszkálja, ami tegnap gyomorrontás következtében jött létre, és elemzi és vakargatja, amiből már nyilvánvaló, hogy a holnapi arcképemen már ökölnyi szemölcsök fognak dagadozni, aztán a másik, mosolygósabb szemével abbahagyja a ruhám alatt végzett razziát, bő zsákmányát, amit majd a vasárnapi pikniken fog kiteregetni, gondosan elraktározza, s most mindkét szemével, csákánnyal, szögmérővel, harapófogóval felszerelve nekiesik előbb az orromnak, méricskéli hosszában és széltében, megbabrálja a számat, harapófogóval nekiesik a fogsoromnak, rázogatja, hogy nem odvasak-e, nem vagyok-e beteg ember, nem volna-e célravezetőbb, ha ő már holnap Kelemennével közölné, hogy éppen itt találta a papot, aki meggyóntatott összes sikkasztásaim tárgyában és feladta rám az utolsó kenetet? És amíg tovább beszél és fortyog, megtrepanálja a koponyámat, sebesen leereszkedik az agyvelőm ráncaiba, tolvajlámpásával bevilágít a nyúltagyamba, sebesen jegyez a noteszébe, léket fúr a légcsövemhez, leereszkedik a tüdőmbe, pillanatfelvételeket készít, és mindez csak egy pillanat műve, s mire hosszú körutazásából visszatér, én el vagyok intézve, holnap úgyis dolga van a főtéren, hazajövet beszól Bognárnéhoz, na megmondja neki, alapos kis házasság lesz ebből. A lány egy ványadt penészvirág, a fiú?... Fel kéne kötni az első fára az ilyen anyát, aki ilyen emberhez adja a lányát.

És leakasztja rólam a szemét, el vagyok már intézve. S mert az anyósom éppen dinnyebefőttet hozott az asztalra, Mihalkáné most az ő ötszázhuszonhét üveg befőttjéről cseveg, nem is említve, hogy káposztát két hordóval tett félre, a sógornőjének is küldött decemberben egy hordóval Szamosújvárra, azonkívül ugorkái is vannak, csodás jó ugorkák, az ura rettenetesen szereti, a múlt héten ott volt náluk dr. Kovács ügyvéd a feleségével, s el voltak ragadtatva, pedig olyan egyszerű az egész, nem érti, hogy más háziasszonyok nem tudják elkészíteni, mert tisztán csak arról van szó, hogy veszi az ember a kaprot, a sót és az ecetet, egyszerűen leforrázza, aztán be lesz téve a spájzba, persze a fő, hogy a spájz jó szellős legyen, olyan, mint nála, hogy a passzátszelek Dél-Afrikából bejöhessenek időnként. Ő direkt ventillátort állíttatott fel tavaly nyáron, költséges volt ugyan, Berlinből kellett egyet hozatni, mert itt a világon semmit sem lehet kapni, itt úgy el van zárva az ember a világtól, hogyha nem menne évenként két-három hónapra Svájcba és Párizsba... Már intézkedett is... ha az útlevél meglesz, előbb Milánóba mennek...

És amíg hömpölyög és magyaráz, lehúzza a kesztyűjét és hozzálát a dinnyebefőtthöz. A dinnyebefőtt sűrű szaftban, ingerlő sárgán, egy áttetsző japán tányérkán várakozik sorsára. Mihalkáné a két ujja hegyével légiesen megfogja a kanál legvégét, fölényesen és könnyedén szeretné a nagy szeletet kettéhasítani, valami kecses jártasságot szeretne tanúsítani. A kanál élével gyöngéden elkezdi fűrészelni a dinnye héját. A dinnye úgy tesz, mintha az igazak álmát aludná, fel se figyel a reszelésre, lustán, elmerülve fekszik a sűrű fürdőben. Mihalkáné költögetni kezdi. A dinnye ásít egyet, és megriszálja a derekát az udvariatlan csiklandozásra. Na, mi az? — mondja kelletlenül, és nyújtózik egyet. A megmoccanásra Mihalkáné is megnyomja a ravaszt, erőlködés nem látszik rajta, még mindig csak a két ujja hegyével fogja a kanalat, de már kimérteket és energikusakat fűrészel a dinnyén. A helyzet e pillanatban az, hogy a menyasszonyom elkuncogta magát, és Mihalkánén némi halvány feszélyezettség vesz erőt. A szeme lopva az arcomat fürkészi. Szép ez a türkizes gyűrű az ujján — vetem bele magam hirtelen a lappangó ,feszültségbe. Mihalkáné meg- könnyebbülten hagyja ott a kanalat és a dinnyét, hogy igazítson egyet a türkizes gyűrűn, amit tavaly kapott a férjétől, aki roppant figyelmes ember, nem mulaszt elsoha egy névnapot vagy születésnapot, s míg mondja, alattomban újra megfogja a kanalat, de még mindig csak a két ujját reszkírozza rá, és orvul lecsap a dinnyére. A dinnye egy fürge oldalugrással kivédi a vakmerő prímvágást, és felloccsan a tányér szélére. A sűrű szaft a nyomába lottyan, és a helyzet blamázzsal fenyeget. Ez most már arra készteti Mihalkánét, hogy felhagyjon a könnyed és játszi kísérletekkel, letegyen arról a törekvéséről, hogy mi őt befőttügyekben és egyáltalán zsúrkérdésekben beavatottnak tartsuk, a korábbi gyöngédségek mellőzésével megfogja hát a kanalat, és némi méreggel ráveti magát újra a befőttre. A tányér szélét most sem fékezi le, csak az egyik kezével operál, merítgeti, emelgeti ,a kínos dinnyedarabot, az pedig attól a kis svédtornától felvillanyozva nem veszi mar komolyan Mihalkánét, jól érzi magát a sűrű szaftban, kedélyesen lubickol a tányérban, aztán elkezd körbecsicsonkázni a tányér peremén, megkedveli a ringlispílt, roppant bátor gyerek, szaladgál a tányér szélén, hátborzongatóan futkároz a meredély szédítő fokán, Mihalkáné pedig dühösen és lélekszakadva fut utána, elkapja a dinnyécskének a frakkját, kiabál utána, mint a francia madmazellek, hogy Lacika, nicht erlaubt, lebukik, az istenért, az abroszra, álljon meg, soyez tranquille! De a dinnyécske egy anfan teríbl, egy pajkos Lacika, öltögeti a nyelvét, froclizza Mihalkánét, nem hagyja magát megfogni, cikcakkban menekül, és mikor hallja maga mögött a Mihalkáné bosszúszomjas lihegését, hopp, villámgyors mozdulattal lesiklik a tányér közepére, és a bosszúszomjas kanál, a tehetetlenség törvényénél fogva, egy darabig még tovább rohan, lebukfencezik a tányér széléről és potty! — lezuhan az abroszra, ahol kitöri a nyakcsigolyáját.

— Tessék talán egy kést — jegyzi meg bocsánatkérően a menyasszonyom, exkuzálva magát azért, hogy nekik ilyen befőttjük van és ilyen kanalakat kénytelenek használni, amik úgy szaftosan az abroszra esnek.

Mihalkáné köszöni szépen a kést, ő tudniillik nem szokott ilyen befőttet csinálni, az ura nem szereti, mert roppant kényes ember, vendéglőben például ki van zárva, hogy ő egyék. A múltkor is Besztercén volt üzletileg, mert sokat utazik, i gaz, sokat is keres, s oly éhesen jött haza, mint egy farkas, csak úgy beesett az ajtón, s azt mondta, anyukám, nem ettem semmit a vendéglőben, adj ennem, mert meghalok. Ami azt illeti, ő sem tud vendéglőben enni, a múlt évben fenn volt Pesten a bátyjánál látogatóban, és akkor elmentek egy vendéglőbe, nahát, az hihetetlen, mazsolák voltak a húsba bespékelve.

Ezalatt pedig a kést elegánsan és könnyedén az ujjai közé fogja, a pengét ráhelyezi a dinnyére, amely a tányér közepén piheni előbbi fáradalmait — és újra elkezdi fűrészelni. A dinnye néz, néz Mihalkánéra, állja a vexatúrát, de nem enged, az atyaistennek sem mozdul. A piszkálódás szemmel láthatóan az ízlése ellenére van, morog, és a szeme sarkából ellenségesen lesi a folytatást. Mihalkánét ez a csökönyösség halk méregbe hozza, észreveszi, hogy sok időt töltött az előkészületekkel, s hogy mi közben megettük volna a magunk dinnyéjét, de udvariasságból lassítjuk a tempót, hogy valahogy lépést tartsunk vele. A helyzet egyre sürgetőbb lett, s amilyen mértékben késik a dinnyekérdés likvidálása, olyan mértékben édesül a Mihalkáné mosolya. Heves odaadással meséli el a primadonna első felvonásbeli toalettjét, és titokban kétségbeesett, orv pillantásokat vet a tányérjára. Fesztelenül diskurál, s közben lopva szemügyre veszi az ellenséges hadállásokat, hogy felmorzsoló támadást készítsen elő. Az epéje legmélyén haditervet csinál. Szórakozottan teszi le a kést, és meg szórakozottabban nyúl a kanál után. A kanalat aztán játékos egykedvűséggel bocsájtja a szószba, s lassan szürcsölgetni kezdi a sűrű, sárga folyadékot, egyrészt azzal a jól átgondolt célzattal; hogy a sűrű lé eltávolításával a dinnyét szárazföldi blokád alá vegye, másrészt pedig jelezni akarván ezzel, hogy még nem fogott igazában hozzá a dinnyéhez, ne tessék tehát ezeket a kísérleteket az ő terhére elkönyvelni. Abba is hagyja néhány pillanatra a kanalazást, mintha az egész ügy elveszítette volna az érdekességét, sőt mintha meg is feledkezett volna róla. De érzi, hogy a helyzet kezd bonyolódni, a szemek egyre gyakrabban, egyre kérdőbben keringenek a tányérja felé. Most mindenképpen azt a benyomást igyekszik kelteni, hogy ő alapjában véve nem is szereti a befőttet, speciel a dinnye iránt pedig már szopós korában is leküzdhetetlen ellenszenvet táplált. És hogy a percek eredménytelenül múlnak, és érzi, hogy a nyelve is elbicsaklik néha és a kérdésekre zavaros feleleteket ad — izgalmas mérlegelés kezdődik benne: azt fogja mondani, hogy nem szereti a dinnyebefőttet. Igen, így fogja mondani: kedves Jancsóné drágám, ne haragudjék, hogy meg kell kosarazzam, de ez az egyetlen befőtt, amit nem szeretek. De viszont ezt a marhaságot nem mondhatja, mert akkor miért fogott hozzá az előbb, miért vetette le a kesztyűjét is hozzá, és mit nyomorgatja már egy fél órája azt a ronda dinnyedarabot azzal a célzattal, hogy megegye, ha nem szereti. Mindjárt az elején kellett volna abbahagyni. Elkeseredetten lop egy újabb pillantást a végzetes dinnyére: meg tudná gyilkolni. Pedig nagyszerű szaga van, és harapnivalóan kívánatos. Erősnek kellett volna lennie az előbb, megfogni a tányért: az egyik kezével, a kést jó keményen előbb belenyomni a puhább részekbe, s úgy hasítani feljebb a masszívabb kéreg felé. És nem a közepén nyiszálni. Azt rosszul csinálta. A dinnyekaréj a vége felé vékonyabb, ott nem tudott volna úgy ellenállni a nyomásnak. Buta volt. Na de most aztán igazán tenni kell már valamit. Talán negyed órája vacakol itt ezzel a szerencsétlen dinnyedarabbal, és ezek itt körülötte kezdenek már pokolian mulatni, az a sárga kis penészvirág már el is vakkantotta magát néhányszor. Bizonyos, hogy ki fogják beszélni. Mind határozottabb alakot ölt benne az a gondolat, hogy marhaság volt részéről idejönni. És nem elég, hogy ezek itt hetekig röhögni fognak rajta, de közben a férje, az a vén szamár, egész bizonyosan valami ügyetlenséget fog az üzletben elkövetni. Megint hitelez néhány embernek, aztán futhatnak a pénzük utál:... És legalább kikanalazta volna az előbb az egész szaftot, ha mar hozzáfogott, a dinnye nem csúszkált volna ide-oda a tányéron.

Kínos mézédes mosolygás veszi hatalmába az arcát, az orrán a púdert apró, gombostűfejnyi izzadságcseppek kezdik ki. Sivár közérzet rí le az arcáról, elkezd csuklani, lelki egyensúlya felbillen. Kétségbeesetten megragadja a kést, most már nem stilizálja tovább a mozdulatokat, nyílt sisakrostéllyal ráront a dinnyére, de nem úgy, ahogy az előbb elgondolta, hanem megint csak abba a kis vályúba illeszti a pengét, amit a haditervet megelőző időben nyomkodott a dinnye középső és legvastagabb részébe. Észreveszi ugyan, hogy nem jó helyen keresgéli a megoldást, de már nincs idő újabb kísérletekre, végezni kell, ha törik, ha szakad. Az ajkát a foga közé kapja, és erőteljes nyomást gyakorol. Semmi. Újabb nyomás. A tányér enged, és mielőtt arra szánja magát, hogy megrepedjen, figyelmeztetőül nagyot billen.

— Kemény — nyögi ki Mihalkáné sárga és kétségbeesett mosollyal.

Rosszak ezek a befőttkések — szólok udvarias rosszallással. Úgy vágnak, mint a bot. Mihalkánénak megenyhül az arca, és verejtékcseppjei mögül hálásan mosolyog rám. És görcsösen, sietve belekapaszkodik a feléje dobott mentőövbe. Hogy tudniillik neki is vannak ilyen kései, de nem használja őket. Őszintén szólva az ilyen csak cifraság. A menyasszonyom pedig, aki közben kisiet, egy masszív késsel tér vissza, és nyújtja neki. Az egyensúlya némileg helyreáll, érdeklődéssel szemlélgeti a kést, és a dinnye iránt bizonyos taktikai okokból feltűnő közömbösséggel viseltetik.

— Tizenkét személyes a készlet? — kérdi szeretetreméltóan.

E pillanatban újabb látogatók érkeznek. Kölcsönös üdvözlések, széktologatás. Mihalkáné a zavart felhasználva a kést hirtelen marokra fogja, előredűl, hogy a testsúlyából is kölcsönvegyen néhány kilogrammot az elszánt lökéshez, és szikrázó dühvel, fanatikus győzni akarással ráveti magát a dinnyére. A ravasz kés hirtelen oldalt fordul, és lapjával ráfekszik a dinnye hátára. A dinnye a túlerő hatása alatt a centrifugális mozgás alapszabályainak engedve a dinnyebefőttek szokásos kezdő sebességével kilövell a tányérból és gyönyörű ívben az abroszra zuhan.

Mihalkáné dermedten követi a szemével. A könnyű selyem mohön issza a dinnye barnás levét. Látom a szemén, az arca sárgára sápadó szeplőin, hogyha a dinnye történetesen a székre pottyant volna, ő egy pillanatig sem habozott volna, hogy ráüljön és eltakarja a világ kárörvendő pillantása elől. Az asztalra, fájdalom, nem ülhet, pedig egy röpke pillanatra, ahogy kereste gondolatban a vészkijáratot a végzetes helyzetből, ez is megfordult a fejében. Hát csak ül gyászos vigyorral, görcsösre szorított markában a kés, és nézi feneketlen gyűlölettel galád ellenfelét, a dinnyét, amely lőtávolon kívül most lovagiatlan kajánsággal röhög feléje az abrosz közepéről. Az újonnan érkezettek pedig az asztalhoz közelednek. Bemutatom őket, Mihalkáné, kezében az égnek meredő késsel, tehetetlenül vigyorog, nem tud szólni, a torkán a rémület könyörtelen hangfogója, biccenteni is elfelejt, csak ül sárgán és elmeredve. A vendégek helyet foglalnak, a tekintetük az abrosz közepén sötétlő foltra esik, előrehajolnak, szemügyre veszik az érthetetlen, nedves tárgyat, aztán meghökkenve pislognak Mihalkánéra...

Csend.

— Kimászott? — kérdezi valaki részvéttel.

A csendből halk vihogás feslik ki. Mihalkáné elkékül, érzi, hogy ez sorsdöntő pillanat számára. A szemében könnyek csillognak.

— Nem baj — mosolyog az anyósom fanyarul a vadonatúj és vadonatpecsétes abroszt nézegetve.

— Tessék talán a kezével, nagyságos asszony — javasolom én angyali szelídséggel — , hiszen úgy egésze modern.

Hirtelen rámpillant. A szemében a reménység csipkebokra ég, szeretné komolyan venni az indítványt, valami újabb szóra vagy biztatásra var. És hogy a biztatás nem ismétlődik meg, sötét kétségbeesés vesz rajta erőt.

— Kemény volt — nyögi ki védekezve és kérlelően, emeli rám a tekintetét.

— Pudvás volt — jelentem ki meggyőzően. — Nagyságos asszonyom éppen a fás részét kapta. — És teszek egy másik szeletet a tányérjára, egyet pedig a kezembe veszek, és úgy csupaszon, a segédeszközök mellőzésével rágni kezdem. Mihalkánénak felragyognak a szeplői, megragadja a sikamlós szeletet és a végét a szájába cuppantja. Szopja, rágja, eszi. Bólint a fejével, élvezi a dinnyét, és azt a megkülönböztetett pozíciót, amely a dinnyebefőtt modern elfogyasztása révén megilleti. Egy pillanatnyi habozás után már látott is hasonló helyzetet, valami grófok voltak, hol is voltak csak, már nem is emlékszik rá, elég az hozzá, hogy a kezükkel ették a dinnyebefőttet.

— Igen — jegyzem meg — , ezt a walesi herceg hozta be divatba, amikor egyszer a római pápa uzsonnára hívta.

Mihalkáné rám mosolyog, az ujjain csurog lefelé a vastag lé, kivesz a tálból még egy szeletet, fölényesen beleharap, konstatálja bennem az intelligenciát, tanácsokat ad az anyósomnak az abrosz kitakarítására vonatkozólag, dicséri a dinnyét, igen sikerültnek találja, az aromája kitűnő és hogy sok jót hallott már rólam. De ezt már csak nekem mondja, csak velem társalog, mert mással már nem tart fenn ebben a társaságban bizalmas kontaktust. Meg ül tíz percig, szeretné, ha még jelenlétében felejtődne el az egész zavaros dinnyeügy, nehogy a távozása után visszatérjenek rá és a háta mögött megszapulják. A hírnevemre az eset igen jó hatással van, mikor távozik, kikísérem. Az előszobában nyújtja a kezét, egy kicsit ragadnak az ujjai, zavartan pislog rám, úgy rémlik, kezet akar nekem csókolni.

Néhány nap múlva újságolják, hogy én a párizsi egyetemet kitüntetéssel végeztem, a köztársaság elnöke személyesen tűzte fel rám a lovagkeresztet, ezer hold első minőségű földem van a Bánátban, nyelveket is beszélek, az anyám született bárónő. És úriember vagyok. Igazi úriember. És milyen intelligens! Ojjé!

 

ELSZÍVJÁK A SZIVAROMAT

 

Azon az úton vagyok, hogy az életet szépnek találjam. Az ebédlőben bágyadt füstölt hús-szag üti fel a sátorfáját, ami a vacsorAi paszulyból keletkezett. Nagyon szeretem a vastag ételt, a feleségem délről félretett nekem egy kis ecetes paszulyt, kisütött hozzá egy darab kolbászt, befűttetett a hálóba, megvetette az ágyamat, tudja, hogy ilyen lucskos, strapás decemberi napon olyan vagyok, mint egy buta itatóspapír, felszívom mindazt a fanyar, fekete pacnit, amit az élet rosszul működő töltőtolla elpotyogtat. Különösen ilyen hóleves, csapadékos napon szinte borússá iszom magam az idő ködös lucskával, miért is egy családiasan megrendezett műsorral kell a bennemi dolgokat ellensúlyozni. Ezt a célt szolgálta a vacsorára kitűzött ecetes paszuly, sőt mondhatnám az a célzatosan beleaprított füstölt hús is, amely az otthon békítő jó illatát volt hivatva felkelteni. Pláne, hogy jeleztem egy szivar jelenlétét is, amit az a Jócsák Döme nevű tett zsebembe. Ez aztán megadta az alapgondolatát az est műsorának. A szivar nagy jelentőségre tett szert, e köré csoportosult centripetális erővel az élvezet minden alkateleme: hazajövök, jól megvacsorázom, egy pindurkát fáradt leszek, aztán jön a lefekvés, megragadom a szivart, belenyomok csücsörödő végébe, a szivar utána enged, egy kellemeset nyekkenik. Aztán még egyet nyomok rajta, mert ez a nyekkenés, amit kiad magából, egy szerfelett érdekes inponderábilia, azt mondhatnám, szerves tartozéka a szivar által előidézett gyönyörök láncolatának. Mikor minden oldalról megfelelő nyomásban részesült, és felszínre hozta az összes benne lappangó nyekkenéseket, jön a csúcs lemetélése a zsebkés kisebbik pengéjével és utána a rágyújtás. Odaadó, intenzív szívások lesznek. A kolbász következtében a gyomromban némi zsírtöbbletek jelentkeznek, mire a jó szagú, kövér szivar lebocsátja a gyomromba üzenetét, és a zsírtöbbleteket egy kissé rendreutasítja. Aztán ott van a regény, amit ősszel kezdtem meg, amikor kificamodott a bokám, emlékszem, annál a szép mondatnál hagytam el, hogy „Tök Péter ragyás ideológiájába reszkető vonaglások döbbentek bele, mint azúr vékonyságok szervetlen konglomerátumok agyaglényegébe”. Nagyon szeretem az ilyen regényeket, ezek legalább megmondják úgy ahogy van, és amellett a lelket is felüdítik.

Javában mondom a feleségemnek, hogy ez a paszuly jó volt, és most bevonulok a hálószobába, és készítse oda azt a regényt az éjjeli szekrényemre, mert itt van az a lélektani pillanat, amikor lefekszem és meggyújtom a szivaromat, amikor hirtelen valami gyanús dolog jelentkezik és belenyomul közérzetem harmóniájába. A következő pillanatban ránk nyílik az ajtó, kezek nyújtódnak felém, egy tömzsi széles, egy hisztérikus vékony, és hogy jó estét, jó estét, képzeljék, eljöttünk egy kicsit, nagyon untuk magunkat otthon, jó estét, kisztihand, azt a herrgottját kérem szépen, milyen jól be van itt fűtve.

Nézek a feleségemre, aztán rájuk, hagyom, hogy rázzák a kezemet, a szám fukarul egy kis nyájasságra görbül, mosolygok egy rőfnyit, egy csalódottat, egy keserveset és megint a feleségemre nézek. Ő feltalálja magát, kedvesen hellyel kínálja a látogatókat, akik le is ülnek, de kijelentik, hogy csak egy icurka-picurka percre jöttek, éppen csak a szék csücskére ülnek le, mert hiszen csak éppen bekukkantottak, egy csipetnyit, a félszemükkel, koránt sincs szándékukban zavarni, ne is méltóztassunk inkommodálni magunkat, csak éppen látni akarták, hogymint vagyunk, mert hallották, hogy az éjjel kiloptak a pincénkből két nagy üveg ugorkát és egy tojós tyúkot. Óvakodni kell bizony, a múlt héten is betörtek a szomszédban a bádogoshoz, a szegény asszonynak elvitték az egyetlen pár cipőjét, és hogy ecetes ugorka volt-e az vagy vizes?

– Vizes – mondja a feleségem türelmesen, én pedig a szivar irányába nézek. A szivar ott fekszik a kis kerek asztalon egy sárga pléhtartóban, tömzsi alakja kéjesen pihen az ovális teknőben, a lábát egy kicsit kidugja és a sárga teknő szegélyére rakja. Rosszallóan nézem ezt a feltűnési viszketegséget, neheztelek rá, hogy idegenek jelenlétében mutogatja a lábikráját, nem szeretném, ha a látogatóm észrevenné ezt a kacér magatartást. De szerencsére háttal ül a dohányzó asztalkának, nem vesz észre semmit, azzal van elfoglalva, hogy megmagyarázza nekem azt a dolgot ezekkel az oroszokkal. Közben leveti a kabátját és feleségét is felszólítja a kabát levetésére, amit a nagy meleggel indokol, de biztosít arról, hogy azért nem maradnak sokáig, ne is tartóztassuk őket. csak éppen üldögélnek még egy micurkát és máris mennek.

Aztán tovább fejtegeti az oroszokat, már egy félórája beszél, állít és tagad, összegez és boncol, percenkint tizenöt kilométeres sebességgel száguld, én utána iramodok, szaladok a mondatai után, de nem tudom utolérni őket, keresztül-kasul futkároznak előttem, köhintek nekik, értsük hát meg egymást, uraim, de nem használ semmit. A fülem zúg, nem értek már semmit, csak petyhüdten bólogatok.

– Mert, kérem igen szépen – mondja a látogatóm előrehajolva és a tenyerével lapítgatni kezdi a térdemet –, még sohase locsogtam össze bolondságokat. Az emberek tücsköt-bogarat összebeszélnek, és miért, ha szabad kérdenem? Nem igaz? Hát kérem, ez is így van, ezzel a dologgal. Az emberek azt hiszik, hogy így-úgy, nézetem szerint azonban nem itt rejlik a dolog. Én ismerem az oroszokat, meg is mondtam a múlt héten a kollégámnak, hogy az emberek csak fecsegnek, azt se tudják, mit. Nincsen igazam? Itt van például az a ... hogy is hívják csak?

Elhallgat, kérdően rám néz, felrezzenek, látom, hogy erősen gyűrögeti az asztalterítőt, és azt mondom:

– Rojt. Rojtocska. Bojtocska.

– Azt a Mandzsúriát gondolom, kérem alássan. Véleményem szerint itt van a kutya eltemetve,

– Mert, kérem igen szépen – magyarázza felhevülten –, az nem úgy van. Az emberek összevissza fecsegnek, hogy így-amúgy, de nézetem szerint a fő az, hogy az embernek egyéni véleménye legyen, mert ez dominálja az egészet. Mert vegyük azt például, hogy én kultúrember vagyok. Na már most, kérem alássan, mi következik ebből? Vagy teszem azt például, most odaállítanak, hogy csináljam ezt vagy amazt. Ugyebár? Na már most kérem, hogy állunk az oroszokkal? Ugyanez az eset: ha nincs ló, szamár is jó. Az embernek legyen egyéni véleménye. Mert kérem alássan, vegyük például a franciákat...

Amíg ő előveszi a franciákat, én az órára nézek. Már tíz óra. Dühösen helyezem vissza a tekintetemet az arcára,
mereven nézem a száját, zsíros ajkait, melyek plety, plety, ontják, gyömöszölik, böffenő zajjal preckelik kifelé a szavak faggyús, pépes vagdalékát, és azon gondolkodom, hogyha sebész volnék, egyszer tévedésből bevarrnám ezt a duzzadt repedést, ezt a közveszélyes folytonossági hiányt, amely elrontja az estémet, gyönge idegrendszeremet szétbombázza tíztonnás marhaságaival, és amellett egy büntető törvénykönyvbe ütköző tolvaj, aki eljön hozzám, és ellopja azt a keservesen megszerzett kis nyugalmat is, amit úgy tartogattam estére. Hát ezért: szaladgáltam én egész nap nyakig sárban, hogy ezeket a perceket is ellopják tőlem? Aztán az a szivardolog is, nem tudok rágyújtani a szivaromra. A kolbász befeküdt a gyomromba és kéri tőlem a szivart, egyre zaklat, hogy mi lesz a szivarral, amit megígértem neki. Mihalka úr pedig egyre beszél, kérdez, felel, hadonászik a kezével, sejtelmem sincs róla, mit akar.

– Tegnap kérem szépen – mondja egy hirtelen fordulattal – olvasom, hogy a vajat meg akarják maximálni. Na már most kérem, tessék csak ide figyelni – megrántja a kabátomat –, mi következik ebből? Jön kérem a rendelet, kiragasztják, az ember azt hiszi, hogy így, úgy, egyszóval megoszlanak e téren a vélemények. S a gyakorlatban, hogy is állunk már most? Sehogy, kérem igen szépen. A napokban is mondja a feleségem, hogy egy rideg libáért 90 lejt kértek. Na már most ugyebár a dögnek kukorica is kell. Ha van jó dolgod, szaladhatsz kukoricáért. Beszólok ide, hja kérem, a paraszt nem hoz, beszólok oda, lenyúzzák a bőrömet. Hát mi vagyok én, kérdem igen szépen, hogy hagyjam lenyúzni a bőrömet?

Szuszog egyet, zsebkendőjével megtörli a homlokát, visszateszi a zsebkendőjét, kotorász a zsebében:

– A bőrömet nem hagyom lenyúzni, abból ugyan nem esznek az ipsék. Puff! – mondja aztán hirtelen – nem hoztam el a szivartárcámat.

A feleségem, aki velem párhuzamosan szenvedő alanya a Mihalkáné csicsergő crescendóinak, felfigyel. Borús vonás ül az arcán, rossz sejtelmei vannak, félti a lelki egyensúlyomat a szivarügy kedvezőtlen megoldásától. A váratlan fordulattól én sem vagyok elragadtatva, de a veszély hidegvérűvé tesz, belenyúlok a mellényem felső zsebébe, kapirgálok benne és kiemelek belőle egy cigarettát. A cigaretta egy kicsit görbe, csak hálni jár belé a dohány. Azt hiszem, gerincsorvadása van. Leteszem az asztalra, a tenyeremmel megmángorlom egy keveset, hogy kijöjjön belőle a görbeség. A gyűrődések kissé elsimulnak rajta, a gyógyulás útján van, kezd talpra állani, nyújtom is már a vendég felé némi szabadkozó szerénységgel, hogy talán parancsolna rágyújtani... ideiglenesen.

– Csak szivart szívok – jelenti ki keresetlen egyszerűséggel.

– Csak? – kérdezem nyájasan, és kezdem a dolgot rosszabb színben látni. – Olyan kerek hosszút, olyan szivart?

– Szivart.

– Kár – mondja a feleségem vakmerően –, ha tudtuk volna...

Mihalka úr csücsöríti a száját. Dohányozhatnékja van. Feszeng a széken, forgolódik, a fejével háromnegyed körforgást csinál, szétnéz. Ha. még egy negyedet csinál, a szivar beleesik a horizontjába. Elővigyázati rendszabályokat kell életbe léptetnem. A szivart el kell tüntetnem. Két okból is: először, hogy meg ne lássa, másodszor, hogy el ne szívja. Vendégszerető ember vagyok, de ezúttal az az erős eltökélésem, hogy a szivart én szívjam el. Van így az ember néha. Ha felállok és odamegyek, észreveszi. Mihalka úr azzal a hosszú gombolyaggal, ami kirotyog a száján, összevissza hurkolt engem, odakötözött maga elé a székre, nem mozdulhatok. Mit csináljak?

S amíg foglalkozom a megoldás módozataival, a Mihalka úr keze rátéved az asztalon heverő cigarettára, nyakon csípi, pödör egyet az üres végén és rágyújt, és beszél és hömpölyög, hogy dagadna meg, gondolom magamban keservesen.

– No már most – bugyogja magából –, én mint intelligens ember így szólok magamhoz: te telekkönyvi ember vagy, Albert, okos embernek tart mindenki, rágd meg alaposan a dolgot. Nem igaz? Én instálom, akármilyen dolog legyen az, előbb megrágom. Itt van, hogy csak egy példát említsek, ez a Klemanszó, kérem alázatosan. Az újságok így, úgy, de változtat ez a dolgon?! Tessék csak alaposan egy kicsit utána gondolni, és aztán megfelelni, változtat ez valamit a dolgon?

...Azt fogom mondani, hogy csepeg a vízvezeték a konyhában, Annát idegesíti, nem tud tőle aludni, és hogy megyek és elintézem ezt a csepegést. Aztán visszajövök, egyenesen az asztalhoz megyek, és eltüntetem a szivart.

– Fiam – szól rám a feleségem hirtelen –, a szomszéd úr kérdi tőled, hogy változtat-e valamit a dolgon az, amiről az előbb beszéltetek.

– Abszolúte semmit – felelek sietve.

Mihalka úr diadalmasan vigyorog,

– Tökéletesen igaz. Mert tetszik látni kérem igen szépen, ez most minden téren úgy van. Mit akar egy magamfajta becsületes ember manapság? Nem igaz? Töri magát, elsején felveszi a fizetését és pász. Mosás ennyi, az annyi, nincs igazam?

– Ennyi-annyi – mondom szelíden, mintegy összefoglalván az általa elmondottakat. Megakad, úgy látszik, nem értett meg. De az is lehet, hogy rosszul mondtam. Sietve kijavítom magam:

– Annyi-ennyi.

Vár, nézi a számat, belenyúl a fülébe, megrázza benne az ujját, és ismét kérdően néz rám.

– Csepeg a vízvezeték – mondom mentegetőzve.

– Csepeg? – kérdi megdöbbenve.

A feleségem, akin komor sejtelmek vettek erőt, most közbelép. Ő ismeri egyéniségem minden csínját-bínját, tudja, hogy mennyire szeretem a vacsora utáni pihenést, hogy tönkresilányítja a hangulatomat egy ilyen buta látogatás. Látja, hogy aggódom a szivaromért is, hogy álmos, rosszkedvű vagyok, a gyereket sem tudjuk lefektetni, vége a szépen kieszelt gusztusos műsornak, korai lefekvésnek. De mégis meg akarja menteni a helyzetet, nem akar a Mihalkáné szájára kerülni, és aztán észreveszi a szivarelrejtésre irányuló burkolt szándékot részemről, odaáll nyájasan Mihalka úr elé, hogy fedezze a felvonulásomat az operációs terepre, gyorsan, élénken magyarázni kezd Mihalka úrnak, szeretetreméltó mosolyelemekkel fűszerezi a beszédét, felsrófolja a Mihalka úr figyelmét, válaszokat csal ki belőle, működésbe hozza, odatartja magát céltáblának. Mihalka úr felragyog, és
megint kezdi az oroszokat. Én észrevétlenül kihátrálok az ajtón, néhány perc múlva visszatérek, a helyzetet kielégítőnek találom. Mihalka úr rotyog, mint egy lábos. Mihalkáné a fiammal folytat eszmecserét, én odalopódzom a dohányzóasztalhoz, hogy biztonságba helyezzem a szivaromat. Lenézek a tartóba: üres. Mi ez? Nézek a Mihalka szájába: üres. Ez rémes. Hiszen az előbb itt volt, kidugta a lábát, mutogatta a lábikráját. Leesett? Lehajolok a földre, szétnézek, az asztalka alá tapogatok. Nincs. Lekuporodok, négykézláb a zongora alá mászok, veríték üti ki homlokomat és gondolkodom. Hova tettem? Az előbb még ott volt, láttam, kiállott a vége a tartóból. Vagy rosszul láttam?

– Egy szivar – mondja ekkor Mihalkáné a kredenc mellől. Állok megmerevedve a zongora alatt és hallgatózom. Csak nem az én szivaromról van szó?

Mihalkáné pedig elveszi a kredencről azt a szivarnak mondott dolgot, és leteszi az asztalra. Kidugom a fejem, előmászom a zongora alól és az asztalra nézek. Mihalka is odabandzsalít és izgatottan szuszog. Aztán feláll, meghajtja magát a szivar előtt, és aranyos humorral bemutatkozik neki:

– Mihalka vagyok. Van szerencsém, Upman úr.

– Valaki itt hagyta – rebegi a feleségem, és szomorúan pillant rám. Nagy csend támad. A szivar ott sütkérezik a plüssabroszon, és szőkés hasát felénk fordítja.

– Upman... – mondja Mihalka, és megcsiklandozza a szivar hasát – Upman János... Hun voltál, te csirkefogó? ilyenkor kell jönni, he? Így megváratni a bácsit!? – Fölemeli, a füléhez tartja, és a két ujjával megnyomja a végét.

– Ropog. Ripeg-ropog Upman János.

– Regália Média – jegyzem meg keservesen.

– Vajon! – Megnézi a kravátliját, elégedetten bólint a fejével.

– Csakugyan. A kravátlit instálom leveszem róla, mert nagyon kimelegszik.

Hallgatunk. A szivar a kezében van, gondosan leszedi a hasáról a márkát, ismeretlen célzattal zsebrevágja, aztán rámosolyog a szivarra, forgatja, becézgeti, nyomkodja, magához szorítja, összebarátkozik vele, atyailag hunyorgat rá, és az atyaistennek se teszi le a kezéből. Már nem bírom nézni, ahogy dajkálja, legalább letenné egy kicsit a kezéből.

– Rég nem szívtam ilyent – jelenti ki elmélázva –, van annak már. tíz esztendeje.

Semmi kétség többé: ez az ember az én szivaromra pályázik. Megsértsem? Torkon ragadjam? Mit csináljak vele? A feleségem bánatosan és szemrehányóan néz rám.

– No azért csak – nyögöm határozatlanul.

– Köszönöm – kapaszkodik a szó farkába –, nem szeretném megfosztani.

– Hát hiszen...

Mihalka hipnotizáltan nézi, a két szeme tengelye is kiakad.

– Valaki itt felejtette – vélekedik óvatosan a feleségem.

– No. akkor isten neki, rágyújtok. – És egy gyors kapással belöki a szájába, a fogával leharapja a végét, gyufát gyújt, szí egyet, nyúlszájat csinál, a füstöt rnegöblögeti a szájában, aztán körülnéz és elégedetten vigyorog:

– Ez már döfi.

– Szívják a szivaromat – mondom tréfásan. Mihalka úr heherészik a tréfán, a feleségem zavarba jön. Utálom ezt a Mihalkát. És legalább ketté vágta volna a szivart, legalább nekem is jutott volna belőle egy porció. De hogy került a kredencre? A kisasztalra pillantok. Amit én a szivar végének néztem, az a pléhtartó kiugró vályúja. Nézem a Mihalka két húsos pofazacskóját, ahogy pumpálja, habzsolja, sorvasztja a szivaromat, napi keserveimnek kiegyensúlyozóját. És én, szegény ember, még regényt akartam olvasni, és korán lefeküdni. A tekintetem búbánatos búcsút integet a pályatévesztett szivarnak. Óvtam hidegtől, melegtől, gyűrődéstől, náthától, nem voltam hozzá goromba, és jön egy ilyen Mihalka nevű, és azt mondja: no akkor rágyújtok. Mi címen? Nincs erre paragrafus. És legalább passzívabb magatartást tanúsítottam volna a kolbásszal szemben.

Késő van, s a feleségem fáradtan, elcsigázottan áll a még mindig berregő vendégek előtt. Ki fogom dobni őket, gondolom végső elkeseredésemben. A fiam, aki a nagy zajban elemében érzi magát, ráteszi a kezét Mihalka széles combjára, és azt mondja:

– Hoppá bácsi.

Mihalka lehajlik, szuszogva az ölébe ülteti a gyereket, az asztalra teszi a szivart, aztán megcsiklandozza a gyerek hasát, és azt mondja:

– Kuc-kuc kisfiú.

Potyó értelmetlenül nézi, nincs hozzászokva ilyen marhaságokhoz, orozva előkap valami furcsa formájú tárgyat, és hirtelen benyomja a bácsi szájába:

– Pipáld meg, bácsi, ezt is – mondja neki komolyan.

Mihalka szippant egyet, aztán kiveszi a cső alakú tárgyat a szájából. Nézi. Kétségtelen, pipa formája van, de mégis valami más, egészen más, régi, elhasznált krisztírcsap.

Mihalka elüvölti magát, sietve elereszti a gyereket, előveszi a zsebkendőjét, és törli vele a szája belsejét. Mihalkáné megsértődik és hangosan mondja:

– Nem szabad, rossz kisfiú!

Potyó önérzetes fiú, hangosan tiltakozik. A néni megismétli a sértést, mire Potyó azt mondja:

– Menj el, néni.

– Hová? – érdeklődik Mihalkáné bosszúsan.

– A fenébe – hangzik kurtán a felelet.

– Neveletlen gyerek – mondja indulatosan Mihalkáné, és sietve szedi a kabátját. – És ez a gyerek húsz hónapos?

– Huszonegy.

Mihalka köpköd, és méltatlankodva távozik meghitt családi tűzhelyünkről. Káromkodik:

– Azt a krisztírját annak a micsodának.

Derülten pillantok Potyókára. Amikor Mihalkáék mögött becsattan a kapu, fölemelem és az ágyába viszem. Holnap megveszem neki azt az indián fejdíszt, amit a múlt héten láttunk a kirakatban. A vendégekkel szemben tanúsított ellenséges magatartása jutalmául.

 

Tovább a következő részhez»